‘Groe­ne oase’ in Parij­se kan­to­ren­wijk modu­lair gebouwd

In de Parij­se kan­to­ren­wijk La Défen­se komt een ‘groe­ne oase’ met res­tau­rants en win­kels. Door gebruik te maken van pre­fabon­der­de­len wordt er zo min moge­lijk bouw­af­val gepro­du­ceerd. De Oxy­gen is een groe­ne oase naar het ont­werp van de Fran­se design stu­dio Stép­ha­ne Mal­ka Archi­tec­tu­re. Het mas­ter­plan bevat een groe­ne omge­ving van 1.500 vier­kan­te meter die in […]

MVRDV trans­for­meert Frans win­kel­cen­trum tot groen para­dijs

Het Neder­land­se archi­tec­ten­bu­reau MVRDV heeft plan­nen ont­huld om een win­kel­cen­trum in de Fran­se plaats Lyon te trans­for­me­ren tot een groen gebied met veel beplan­ting. Het Part-Dieu win­kel­cen­trum in Lyon beschikt over ruim­tes voor bedrij­ven, win­kels, en res­tau­rants. In de reno­va­tie­plan­nen van MVRDV krij­gen bezoe­kers bete­re toe­gang tot het gebouw, via voet­pa­den, trap­pen en lif­ten. Daar­naast […]

Parijs ver­be­tert stads­kli­maat met toren van 1.000 bomen

Parijs krijgt in 2022 een ver­ti­caal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met dui­zend bomen moet het gebouw het stads­kli­maat ver­be­te­ren. De Mil­le Arbres-com­plex, naar het win­nen­de ont­werp van de Japan­se archi­tect Sou Fuji­mo­to en de Fran­se archi­tect Manal Rach­di van archi­tec­ten­bu­reau OXO Archi­tects, zal op de Bou­le­vard Périp­hé­ri­que ver­rij­zen in […]

Zil­ver­lin­des aan­ge­bo­den aan Ambas­sa­deur in Parijs

Met de VN kli­maat­con­fe­ren­tie COP21 pro­mi­nent op de Parij­se agen­da, stond de jaar­lijk­se Konings­dag­re­cep­tie in Parijs dit jaar vol­le­dig in het teken van duur­zaam­heid. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­ving ruim 500 gas­ten — rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­­tor- niet op Konings­dag zelf, maar op 29 april. Aan­slui­tend […]

Zil­ver­lin­des voor Konings­dag­re­cep­tie in Parijs

De Konings­dag­re­cep­tie in Parijs geldt als een jaar­lijks hoog­te­punt van het Parij­se diplo­ma­tie­ke sei­zoen. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­vangt op 29 april a.s. rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­tor. De recep­tie staat dit jaar in het teken van duur­zaam­heid. Aan­slui­tend bij dat the­ma schenkt Stich­ting iVer­de, in het kader […]

Groe­ne Stad op Neder­lands-Fran­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst”

De toe­komst van de mens­heid is in de stad. Maar hoe ziet de stad van de toe­komst er uit? Hoe “slim” moet deze stad zijn, om oplos­sin­gen te vin­den voor toe­kom­sti­ge uit­da­gin­gen op het gebied van mobi­li­teit, ener­gie, bestuur­baar­heid en leef­baar­heid? Deze vra­gen staan cen­traal op de Neder­­lands-Fran­­se con­fe­ren­tie “De Stad van de Toe­komst” die […]