Zil­ver­lin­des aan­ge­bo­den aan Ambas­sa­deur in Parijs

Met de VN kli­maat­con­fe­ren­tie COP21 pro­mi­nent op de Parij­se agen­da, stond de jaar­lijk­se Konings­dag­re­cep­tie in Parijs dit jaar vol­le­dig in het teken van duur­zaam­heid. Ambas­sa­deur Ed Kro­nen­burg ont­ving ruim 500 gas­ten — rela­ties uit over­heids- en diplo­ma­ten­krin­gen, het Fran­se en Neder­land­se bedrijfs­le­ven en de cul­tu­re­le sec­tor- niet op Konings­dag zelf, maar op 29 april.
Aan­slui­tend bij het the­ma schonk Stich­ting iVer­de, in het kader van de “Green City filo­so­fie”, twee zil­ver­lin­des aan de Ambas­sa­deur. Na de recep­tie zijn de bomen aan­ge­plant in de tuin van de Neder­land­se resi­den­tie in Parijs.
Bomen voor gezon­de Fran­se ste­den
Met het schen­ken van de lin­des wordt bij­ge­dra­gen aan het dis­cours over het ver­be­te­ren van de leef­baar­heid in onze ste­den. Bekend is dat veel Fran­se ste­den te kam­pen heb­ben met lucht­ver­vui­ling ten gevol­ge van de uit­stoot van fijn­stof. Met het uit­dra­gen van de “Green City filo­so­fie” zet Stich­ting iVer­de zich wereld­wijd in voor ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving om gezond­heids­scha­de door ver­vuil­de lucht tegen te gaan. Bomen van­gen fijn stof uit de lucht en zijn zodoen­de een mach­tig wapen in de strijd tegen lucht­ver­vui­ling.
Lees meer op de web­si­te van de Neder­land­se Ambas­sa­de in Parijs.