‘Groe­ne oase’ in Parij­se kan­to­ren­wijk modu­lair gebouwd

In de Parij­se kan­to­ren­wijk La Défen­se komt een ‘groe­ne oase’ met res­tau­rants en win­kels. Door gebruik te maken van pre­fabon­der­de­len wordt er zo min moge­lijk bouw­af­val gepro­du­ceerd.
De Oxy­gen is een groe­ne oase naar het ont­werp van de Fran­se design stu­dio Stép­ha­ne Mal­ka Archi­tec­tu­re. Het mas­ter­plan bevat een groe­ne omge­ving van 1.500 vier­kan­te meter die in de Parij­se kan­to­ren­wijk La Défen­se ver­rijst boven­op een bestaan­de spoor­weg in het gebied van Neuil­ly sur Sei­ne. Voor dit bouw­pro­ject is een bedrag van € 5 mln gemoeid.

Beperk­te bouw­over­last

Voor het bou­wen van de res­tau­rants en win­kels maken de ini­ti­a­tief­ne­mers gebruik van pre­fab-onder­de­len. Zo wor­den de kant-en-kla­re onder­de­len in fabrie­ken gemaakt, waar­na de bou­wers de modu­lai­re con­struc­ties op de bouw­lo­ca­tie in elkaar zet­ten.
Hier­mee wil­len de archi­tec­ten zo min moge­lijk bouw­af­val pro­du­ce­ren, de CO2-voet­af­druk van de bouw bespa­ren en de over­last als gevolg van bouw­werk­zaam­he­den voor voet­gan­gers en omwo­nen­den beper­ken.
Naast de res­tau­rants en win­kels krijgt de oase diver­se plan­ten in ver­schil­len­de vor­men en maten. De beplan­ting moet gebrui­kers van de Oxy­gen uit­no­di­gen om zich te schui­len tegen ver­an­de­ren­de weers­om­stan­dig­he­den zoals veel zon, regen en wind.

Pre­fab-dak­wo­ning

In febru­a­ri van dit jaar heeft Stép­ha­ne Mal­ka Archi­tec­tu­re een betaal­baar pre­fab-woon­con­cept ont­wik­keld dat op de daken van bestaan­de gebou­wen in Parijs is aan te leg­gen. Het 3BOX-pro­ject bestaat uit drie pre­fab-wonin­gen boven­op een bestaand gebouw langs de Sei­ne in Parijs.
Bij de ont­wik­ke­ling van de wonin­gen heb­ben de archi­tec­ten gebruik­ge­maakt van een nieu­we rege­ling. Deze moet vast­goed­ont­wik­ke­laars in Frank­rijk sti­mu­le­ren om aan­vul­len­de con­struc­ties te bou­wen als onder­deel van gebouw­re­no­va­ties.
Bron: duurzaambedrijfsleven.nl