Amster­dam wordt Euro­pean City of Trees

Amster­dam is voor het jaar 2012 door de Euro­pean Arbo­ri­cul­tu­ral Coun­cel (EAC), de Euro­pe­se koe­pel­or­ga­ni­sa­tie van boom­spe­ci­a­lis­ten uit 21 lan­den, benoemd tot Euro­pean City of Trees. Deze Award wordt toe­ge­kend aan een stad die toon­aan­ge­ven­de acti­vi­tei­ten ont­plooit in het beleid, beheer en bur­ger­par­ti­ci­pa­tie van bomen in een ste­de­lij­ke omge­ving. De afge­lo­pen jaren is de Award […]

Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste (moes)tuin of bal­kon van Rot­ter­dam?

Veel tui­nen ‘ver­ste­nen’. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de stad. Er mogen dus meer groe­ne […]

Tien gemeen­ten din­gen mee naar titel “Groenste stad of dorp van Neder­land 2012”

Tien gemeen­ten zijn geno­mi­neerd voor deel­na­me aan Enten­te Flo­ra­le 2012, de nati­o­na­le groen­com­pe­ti­tie voor ste­den en dor­pen. In de cate­go­rie ste­den nemen deel: Amster­dam Zuid (gemeen­te Amster­dam Zuid) Haar­lem Nun­speet Roo­sen­daal Weert In de cate­go­rie dor­pen en klei­ne ste­den (> 15.000 inwo­ners) din­gen mee naar het Goud; Ber­g­e­ijk Val­ken­burg (kern Schin op Geul) Some­ren Wier­den […]

De keu­ze op 9 juni is: groen of niet groen

Het is ver­kie­zings­tijd en met gro­te bezui­ni­gin­gen voor de boeg hoor je over­al dat de tegen­stel­ling tus­sen links en rechts terug is. Er is weer wat te kie­zen. Maar is de tegen­stel­ling links-rechts de meest rele­van­te? De mees­te poli­tie­ke par­tij­en kie­zen voor eco­no­mi­sche her­stel­maat­re­ge­len zon­der struc­tu­re­le aan­dacht voor duur­zaam­heid. Het resul­taat is zorg­wek­kend: res­tau­ra­tie van […]

Bewo­ners kie­zen speel­plein of groen­plein

Wil je dat het Mau­ve­plein een speel­plein of een groen­plein wordt? Wel­ke bomen zie je graag op het plein? Wat voor speel­toe­stel­len heb­ben je voor­keur? En welk straat­meu­bi­lair? Deze vra­gen kre­gen de bewo­ners van de Mau­ve­buurt in de wijk Oud Kris­pijn in Dord­recht voor­ge­legd. Zij moch­ten eind vorig jaar stem­men via inter­net over de inrich­ting […]

Health impacts of Hea­ling Envi­ron­ments

Van­uit Ame­ri­ka komen suc­ces­ver­ha­len over het effect van ‘hea­ling envi­ron­ments’. Dit soort zie­ken­hui­zen zou het gene­zings­pro­ces bevor­de­ren. Maar werkt het echt? In het in april 2005 ver­sche­nen boek­je Health impacts of hea­ling envi­ron­ments heeft dr Agnes van den Berg gepro­beerd om het “har­de” bewijs te schei­den van het “zach­te” bewijs. Dit boek­je bespreekt het bewijs […]

Uit­zicht op groen of groen uit zicht?

In dit rap­port staan de resul­ta­ten van een onder­zoek naar de hoe­veel­heid groen die wordt gere­a­li­seerd in nieu­we woon­wij­ken. In het rap­port wordt eerst inge­gaan op het maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belang van ste­de­lijk groen. Het onder­zoek zelf bestaat uit een ana­ly­se van tien nieu­we bouw­lo­ca­ties die in alle opzich­ten repre­sen­ta­tief zijn. Deze loca­ties zijn door­ge­licht […]