Health impacts of Hea­ling Envi­ron­ments

Van­uit Ame­ri­ka komen suc­ces­ver­ha­len over het effect van ‘hea­ling envi­ron­ments’. Dit soort zie­ken­hui­zen zou het gene­zings­pro­ces bevor­de­ren. Maar werkt het echt? In het in april 2005 ver­sche­nen boek­je Health impacts of hea­ling envi­ron­ments heeft dr Agnes van den Berg gepro­beerd om het “har­de” bewijs te schei­den van het “zach­te” bewijs. Dit boek­je bespreekt het bewijs voor heil­za­me effec­ten van groen (inclu­sief plan­ten), dag­licht, stil­te en fris­se lucht in zie­ken­huisom­ge­vin­gen.
In een arti­kel dat zij samen met drs Rian­ne Ekkel­boom en Frans Jas­pers (bei­den ver­bon­den aan het UMC Gro­nin­gen) voor ZM maga­zi­ne heeft geschre­ven wor­den de resul­ta­ten van de review samen­ge­vat. “Evidence based design moet op de agen­da van bestuur­ders en archi­tec­ten”, vin­den de auteurs.