Wie heeft de mili­eu­vrien­de­lijk­ste (moes)tuin of bal­kon van Rot­ter­dam?

Veel tui­nen ‘ver­ste­nen’. In plaats van gras, strui­ken en bomen komen er steeds meer ste­nen en tegels. Dit is niet goed voor het mili­eu want min­der groen bete­kent min­der vogels, vlin­ders en insec­ten. Het water kan de grond niet meer in waar­door er pro­ble­men ont­staan met de afwa­te­ring in de stad. Er mogen dus meer groe­ne tui­nen komen in Rot­ter­dam.

De wed­strijd ‘de mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin van Rot­ter­dam’ is een aan­moe­di­ging voor al de bewo­ners die hun voor- en/of ach­ter­tuin groen en natuur­lijk hou­den. Dit jaar extra aan­dacht voor moes­tui­nen en ook groe­ne bal­kons en dak­ter­as­sen kun­nen mee­doen.

Hoe doet u mee aan de wed­strijd?
1. Ga naar de web­si­te mili­eu­vrien­de­lijk­ste tuin;
2. Klik de but­ton ‘Rot­ter­dam”
3. Vul de tui­nen­meet­lat in;
4. Geef uw naam, adres, tele­foon­num­mer op en voeg even­tu­eel een foto toe:
5. Tus­sen augus­tus en okto­ber gaat de jury bij de tuinen/balkons met de hoog­ste sco­res langs;
6. Offi­ci­ë­le uit­rei­king van de Rot­ter­dam tui­nen prijs 2012 in decem­ber.

 Prijs­win­naars ont­van­gen naast de mili­eu­vrien­de­lijk­ste­tui­nen­tro­fee ook tuin­bon­nen te beste­den bij een gere­nom­meerd tuin­cen­trum.

Bron:
Gemeen­te Rot­ter­dam