De keu­ze op 9 juni is: groen of niet groen

Het is ver­kie­zings­tijd en met gro­te bezui­ni­gin­gen voor de boeg hoor je over­al dat de tegen­stel­ling tus­sen links en rechts terug is. Er is weer wat te kie­zen.

Maar is de tegen­stel­ling links-rechts de meest rele­van­te? De mees­te poli­tie­ke par­tij­en kie­zen voor eco­no­mi­sche her­stel­maat­re­ge­len zon­der struc­tu­re­le aan­dacht voor duur­zaam­heid. Het resul­taat is zorg­wek­kend: res­tau­ra­tie van een eco­no­misch bestel zon­der waar­de voor steeds schaar­se­re natuur­lij­ke hulp­bron­nen. Een bestel dat afste­vent op nieu­we en hard­nek­ki­ge insta­bi­li­teit. De keu­ze is voor­al tus­sen groen of niet-groen.

Lees het vol­le­di­ge arti­kel in dag­blad Trouw »

Bron:
Trouw