Uit­zicht op groen of groen uit zicht?

In dit rap­port staan de resul­ta­ten van een onder­zoek naar de hoe­veel­heid groen die wordt gere­a­li­seerd in nieu­we woon­wij­ken. In het rap­port wordt eerst inge­gaan op het maat­schap­pe­lij­ke en eco­no­mi­sche belang van ste­de­lijk groen. Het onder­zoek zelf bestaat uit een ana­ly­se van tien nieu­we bouw­lo­ca­ties die in alle opzich­ten repre­sen­ta­tief zijn. Deze loca­ties zijn door­ge­licht op hun groe­ne ambi­ties die ver­vol­gens zijn getoetst aan de norm van 75 m² open­baar groen per woning. Negen van de tien onder­zoch­te loca­ties haalt niet deze norm.
Tref­woor­den bij dit rap­port zijn: gro­teste­den­be­leid, GIOS, norm, VINEX