Nati­o­naal Bos­sen­fonds plant bos in Ven­ne­per­hout

Het Nati­o­naal Bos­sen­fonds begint dins­dag 29 novem­ber in de Ven­ne­per­hout met de aan­plant van de eer­ste bomen van een com­pleet nieuw bos. Bedoe­ling is om in heel Neder­land jaar­lijks 10 hec­ta­re extra bos aan te leg­gen. “Het gaat om 2,3 hec­ta­re, 4.500 bomen per hec­ta­re, dus dat zijn ruim 10.000 bomen”, zegt Nati­o­naal Bos­­­sen­­fonds-voor­­zit­­ter Ad […]

Nati­o­naal Park Hoge kem­pen ver­te­gen­woor­digt eco­no­mi­sche waar­de

Het Bel­gi­sche Nati­o­naal Park Hoge Kem­pen bewijst niet alleen op het vlak van natuur en mili­eu zijn meer­waar­de, het is ook een eco­no­misch ren­da­bel ‘pro­duct’. Dat is de con­clu­sie van een inter­na­ti­o­na­le con­fe­ren­tie over de eco­no­mi­sche meer­waar­de van natuur. “In beleids­keu­zes wordt de bij­dra­ge van natuur aan een eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling onder­schat of zelfs ont­kend”, zegt […]

Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011

Tot 29 sep­tem­ber kun­nen Neder­land­se natuur­pro­jec­ten zich inschrij­ven voor de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2011. Het the­ma is ‘Onder­ne­men met Natuur’. Met de inschrij­ving maken de pro­jec­ten kans op de Natuur­prijs 2011 van € 10.000,- of de Aan­moe­di­gings­prijs van €2.500,-. Zie voor meer infor­ma­tie de web­si­te van Nati­o­naal Groen­fonds »             […]

Nati­o­naal Bos­sen­fonds gaat zor­gen voor extra bos

Staats­bos­be­heer, Trees for Tra­vel en Stich­ting Nati­o­na­le Boom­feest­dag rich­ten een Nati­o­naal Bos­sen­fonds op voor nieuw bos in Neder­land. De drie orga­ni­sa­ties wor­den regel­ma­tig bena­derd door bedrij­ven die hun steen­tje wil­len bij­dra­gen. Bedrij­ven kun­nen nu geld done­ren, waar­mee extra bos wordt aan­ge­plant. De aan­plant van bos in Neder­land loopt terug, ter­wijl er wel aller­lei moge­lijk­he­den zijn […]

Parknatuur.nl wint de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009 is dit jaar gewon­nen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekend­ge­maakt op de Ken­nis­dag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het pro­ject uit 150 inzen­din­gen. Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuws­brief waar­mee bezoe­kers en omwo­nen­den van stads­par­ken hun bele­ve­nis­sen in het park en ken­nis over de natuur delen. De eer­ste […]

Het Nati­o­naal Open­ba­re Ruim­te Con­gres 2008 Duur­zaam­heid & iden­ti­teit

Wie werkt aan de open­ba­re ruim­te krijgt veel vra­gen. Vra­gen die vrij­wel altijd te maken heb­ben met issues op het gebied van duur­zaam­heid of iden­ti­teit. Hoe ver­sterkt de open­ba­re ruim­te de iden­ti­teit van de stad? Wat is de laat­ste stand van zaken op het gebied van duur­zaam inko­pen? En hoe ver­taalt zich dit in beheer? […]