Parknatuur.nl wint de Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009

De Nati­o­naal Groen­fonds Natuur­prijs 2009 is dit jaar gewon­nen door Parknatuur.nl.  Dit is onlangs bekend­ge­maakt op de Ken­nis­dag ‘Samen voor Natuur’. De jury koos het pro­ject uit 150 inzen­din­gen.

Parknatuur.nl uit Utrecht is een huis-aan-huis nieuws­brief waar­mee bezoe­kers en omwo­nen­den van stads­par­ken hun bele­ve­nis­sen in het park en ken­nis over de natuur delen. De eer­ste edi­tie van Parknatuur.nl ver­schijnt sinds begin 2009 in het Utrecht­se Park Trans­wijk.

Alle­daag­se natuur
De nieuws­brief gaat over alle­daag­se natuur in de direc­te leef­om­ge­ving van bur­gers, spreekt gewo­ne-men­sen-taal en ziet er kleur­rijk en stads uit. Zo sluit Parknatuur.nl aan bij de inte­res­se­we­reld van ‘gewone’ men­sen en maken we daad­wer­ke­lijk con­tact.

Groen heeft gro­te waar­de
De jury is zeer enthou­si­ast over en gechar­meerd van dit ini­ti­a­tief. De rol van het park wordt hel­der en cre­a­tief omschre­ven en zicht­baar gemaakt. Het is een goe­de manier om toe­kom­sti­ge gene­ra­ties te betrek­ken bij natuur en cul­tuur­his­to­rie. Groen heeft een gro­te waar­de voor het ste­de­lijk gebied, de bur­gers, hun wel­zijn en wel­be­vin­den. Het pro­ject past daar­mee zeer goed bin­nen het the­ma ‘Contact’. Eind­oor­deel van de jury: een inspi­re­rend pro­ject en een goed en kopi­eer­baar voor­beeld voor ande­re par­ken in Neder­land.

Twee­de prijs
Op de twee­de plaats koos de jury voor het pro­ject Natuur­golf­baan Gaas­ter­land (FR) van de gelijk­na­mi­ge stich­ting en de der­de plaats was weg­ge­legd voor Behoud en ver­be­te­ring woon- en leef­om­ge­ving Zeij­en (DR).

De Publieks­prijs van 1.000 euro werd dit jaar uit­ge­reikt aan Natuur­lijk Con­tact met Cur­ring­her­veld (GR).

Voor het eerst werd er een aan­moe­di­gings­prijs uit­ge­reikt aan een pro­ject dat veel belooft voor de toe­komst. De che­que van 500 euro ging dit jaar naar De Nieu­we Wil­der­nis in Dren­the.

Bestuurs­lid van Nati­o­naal Groen­fonds, Prof. drs. Jaap van Duijn reik­te de prij­zen uit tij­dens de ple­nai­re bij­een­komst op de Ken­nis­dag Samen voor Natuur in Velp.

Bron:
Nati­o­naal Groen­fonds