Amster­dam zet monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen op de kaart

Amster­dam plant al meer dan 400 jaar bomen. Door storm, boom­ziek­ten en de dyna­miek van de stad zijn de oud­ste bomen in de stad ‘slechts’ zo’n 250 jaar oud. De gemeen­te Amster­dam heeft haar bescherm­waar­di­ge bomen en groe­ne rijks- en gemeen­te­lijk monu­men­ten over­zich­te­lijk in kaart gebracht. De kaart ‘monu­men­ta­le bomen en ander waar­de­vol groen’ is […]

Wan­de­ling langs monu­men­ta­le bomen op Haar­lem­se begraaf­plaats

Op zon­dag 11 novem­ber orga­ni­seert het IVN Zuid-Ken­­ne­­mer­­land een wan­de­ling ´Monumentale bomen’ op de alge­me­ne begraaf­plaats aan de Kle­ver­laan in Haar­lem-Noord. Tij­dens deze natuur­wan­de­ling wordt geke­ken hoe monu­men­ta­le bomen zich voor­be­rei­den op de win­ter. Deze begraaf­plaats is niet alleen een van de oud­ste van Neder­land maar is ook land­schap­pe­lijk gezien bui­ten­ge­woon inte­res­sant. De beken­de Haar­lem­se […]

Wan­de­len langs monu­men­ta­le bomen in Groen­lo

Stich­ting Mooi Groen­lo orga­ni­seert zon­dag­mid­dag 2 okto­ber een wan­de­ling in de bin­nen­stad en rond­om de gracht van Groen­lo, waar­bij bomen cen­traal staan. Het the­ma van de wan­de­ling is “bij­zon­de­re monu­men­ta­le bomen in Groen­lo”. Onder ande­re wor­den de mooi­ste en oud­ste bomen van Groen­lo bezocht, en wordt bij elk van deze monu­men­ta­le boom uit­leg gege­ven over […]

Inven­ta­ri­sa­tie monu­men­ta­le bomen Nij­me­gen onli­ne

Nij­me­gen heeft op een digi­ta­le kaart alle monu­men­ta­le en waar­de­vol­le bomen geplaatst die onli­ne te bekij­ken zijn. Nij­me­gen hecht veel waar­de aan het groen in de stad en noemt niet voor niets haar bomen­be­stand het “groene kapi­taal” van Nij­me­gen. In het open­ba­re gebied van de gemeen­te Nij­me­gen staan bij­na 60.000 bomen. Bomen zijn over­al aan­we­zig: […]

Monu­men­ta­le bomen in Zuid­oost Amster­dam vast­ge­steld

In Stads­deel Amster­dam Zuid­oost is onlangs de lijst van monu­men­ta­le bomen vast­ge­steld. Stads­deel Zuid­oost is een stads­deel in ont­wik­ke­ling waar­bij het wonen in een ste­de­lij­ke omge­ving omge­ven door groen en water cen­traal staat in de ver­nieu­wing. Het behoud en de aan­leg van een duur­zaam bomen­be­stand is een belang­rijk onder­deel van de groen­ver­nieu­wing. Ruim­te voor nieu­we […]

Bomenstich­ting roept 2010 uit tot jaar van monu­men­ta­le boom

De Bomenstich­ting viert dit jaar haar 40e ver­jaar­dag en daar­om roept ze 2010 uit tot ‘Jaar van de Monu­men­ta­le Boom’. Monu­men­ta­le bomen zijn door de Bomenstich­ting op de kaart gezet en voor de komen­de jaren heeft de stich­ting zich onder meer ten doel gesteld om jon­ge bomen te laten uit­groei­en tot monu­men­ta­le bomen. Alle aspec­ten […]