Wan­de­len langs monu­men­ta­le bomen in Groen­lo

Stich­ting Mooi Groen­lo orga­ni­seert zon­dag­mid­dag 2 okto­ber een wan­de­ling in de bin­nen­stad en rond­om de gracht van Groen­lo, waar­bij bomen cen­traal staan. Het the­ma van de wan­de­ling is “bij­zon­de­re monu­men­ta­le bomen in Groen­lo”.

Onder ande­re wor­den de mooi­ste en oud­ste bomen van Groen­lo bezocht, en wordt bij elk van deze monu­men­ta­le boom uit­leg gege­ven over bij­zon­de­re ken­mer­ken en natuur­waar­den. Ook zal  nader uit­leg gege­ven wor­den over pro­ble­men die monu­men­ta­le bomen kun­nen onder­vin­den in een stad en wordt ook de sta­tus van een aan­tal ves­ting­stad­pro­jec­ten, die van invloed kun­nen zijn op monu­men­ta­le bomen bespro­ken, zoals het Kanons­wal­plan en het Stads­park.

Meer infor­ma­tie »

 

 

 

Bron
Stich­ting Mooi Groen­lo 

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.