Monu­men­ta­le bomen in Zuid­oost Amster­dam vast­ge­steld

In Stads­deel Amster­dam Zuid­oost is onlangs de lijst van monu­men­ta­le bomen vast­ge­steld. Stads­deel Zuid­oost is een stads­deel in ont­wik­ke­ling waar­bij het wonen in een ste­de­lij­ke omge­ving omge­ven door groen en water cen­traal staat in de ver­nieu­wing.

Het behoud en de aan­leg van een duur­zaam bomen­be­stand is een belang­rijk onder­deel van de groen­ver­nieu­wing.

Ruim­te voor nieu­we bomen
Nieu­we bomen wor­den op een dus­da­ni­ge wij­ze geplant dat ze zich vol­op kun­nen ont­wik­ke­len.

Bewo­ners heb­ben diver­se bomen aan­ge­meld voor deze lijst waar­na de advies­com­mis­sie de aan­vra­gen heeft beoor­deeld. Per boom heeft de com­mis­sie een advies uit­ge­bracht.

 

 

 

Zeer groen stads­deel
Zuid­oost is een van de groen­ste stads­de­len van Amster­dam. De groe­ne omge­ving is voor veel men­sen dan ook een reden zich in Zuid­oost te ves­ti­gen. Elk jaar wordt veel geïnvesteerd in het groen. Een indi­ca­tie: Het afge­lo­pen plant­jaar wer­den ruim 1800 bomen geplant en zagen 45.000 bloem­bol­len het licht. Ver­der wer­den ruim 190.000 hees­ters en 23.000 haag­plant­soen aan­ge­plant en bloei­den 3000 win­ter­vi­o­len in bloem­bak­ken. Het nieu­we Bijl­mer­park dat in 2011 wordt afge­rond, krijgt steeds meer vorm en kent straks uit­een­lo­pen­de sfe­ren met een natuur­park, een deel met sport en spel, een Bijl­mer­bo­men­tuin, een recre­a­tie­wei­de, uit­kijk­heu­vels en diver­se water­par­tij­en.

Klik hier voor meer infor­ma­tie »

Bron:
Stads­deel Zuid­oost