Wan­de­ling langs monu­men­ta­le bomen op Haar­lem­se begraaf­plaats

Op zon­dag 11 novem­ber orga­ni­seert het IVN Zuid-Ken­ne­mer­land een wan­de­ling ´Monumentale bomen’ op de alge­me­ne begraaf­plaats aan de Kle­ver­laan in Haar­lem-Noord. Tij­dens deze natuur­wan­de­ling wordt geke­ken hoe monu­men­ta­le bomen zich voor­be­rei­den op de win­ter.

Deze begraaf­plaats is niet alleen een van de oud­ste van Neder­land maar is ook land­schap­pe­lijk gezien bui­ten­ge­woon inte­res­sant. De beken­de Haar­lem­se land­schaps­ar­chi­tect Zocher ont­wierp in 1828 deze begraaf­plaats op de plek van de hof­ste­de Aken­dam. Het is een roman­tisch en sfeer­vol gebied. Aan­ge­legd in de Engel­se land­schaps­stijl met zijn slin­ge­ren­de paden, water­par­tij­en, glooi­in­gen, roman­ti­sche door­kijk­jes en afwis­se­ling in beplan­ting.

Groen van gro­te rijk­dom
De natuur op zul­ke oude begraaf­plaat­sen is dank­zij een aan­een­scha­ke­ling van groen van gro­te rijk­dom. Naast de in het oog sprin­gen­de bomen komen er hier ook vele soor­ten krui­den en op steen groei­en­de korst­mos­sen voor.

Bomen­be­stand
Bomen die hier voor­ko­men zijn onder ande­re  water- en moe­ras­ci­pres, ruim hon­derd jaar oude beu­ken, een oude taxus of venijn­boom, een atlas­ce­der en de Japan­se noten­boom. Ver­der nog de moseik met zijn lang­ge­rek­te bla­de­ren en de monu­men­ta­le tien­ar­mi­ge wit­te esdoorn van onge­veer hon­derd jaar oud met zijn rij­zi­ge gestal­te.

Duur: 2 uur. Aan­mel­den voor­af is niet nodig.
Locatie/vertrekpunt: Ver­trek 11.00 uur bij de ingang Alge­me­ne Begraaf­plaats aan de Kle­ver­laan.

Bron:
IVN Zuid-Ken­ne­mer­land