Trans­for­ma­tie Tapijn-kazer­ne Maas­tricht in open­baar park

Team Liag neemt de trans­for­ma­tie van de voor­ma­li­ge Tapijn-kazer­­ne in Maas­tricht voor zijn reke­ning. Hier­voor heeft dit team een Euro­pe­se aan­be­ste­ding gewon­nen. In dit ont­werp zijn de gebou­wen sterk met elkaar en met het park­land­schap ver­bon­den. De zicht­lij­nen van de pavil­joen­struc­tuur van het voor­ma­li­ge kazer­ne­ter­rein zijn hier­bij het uit­gangs­punt geweest. Door een ver­laagd ver­bin­dings­ge­bouw blij­ven […]

Groe­ne Loper van Maas­tricht in beeld

Begin dit jaar is in Maas­tricht een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan,  ‘De Groe­ne Loper’, één plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in dit pro­ject staat de gesta­pel­de tun­nel waar­door 80% van het hui­di­ge ver­keer onder de grond gaat en het groe­ne recre­a­tie­ve lint voor fiet­sers en voet­gan­gers. Dit pro­ject is […]

Maas­tricht inves­teert in groen in en rond de stad

De gemeen­te Maas­tricht inves­teert in de komen­de jaren fors in de aan­leg en ver­be­te­ring van natuur en groen in en rond de stad. De cam­pag­ne ‘Groen Maas­tricht’ moet de zicht­baar­heid en de samen­hang van de ver­schil­len­de plan­nen ver­gro­ten. Met deze cam­pag­ne  pre­sen­teert het stads­be­stuur haar plan­nen voor een samen­han­gend groen raam­werk voor de stad. In […]

Gemeen­te Maas­tricht biedt bewo­ners gra­tis work­shop tui­nie­ren aan

De gemeen­te Maas­tricht roept de bewo­ners van de Her­togs­in­gel op voor­al zelf een bij­dra­ge te leve­ren aan een groe­ne stad. Dat blijkt uit een uit­no­di­ging die ver­spreid is onder de bewo­ners van de sin­gel, een van de belang­rijk­ste door­gaan­de wegen van Maas­tricht. Aan de Her­togs­in­gel wer­den vorig jaar nieu­we bomen geplant nadat eer­der de meters­ho­ge […]

Kin­de­ren en vol­was­se­nen uit Maas­tricht wer­ken aan een duur­za­me toe­komst

Maas­tricht­se kin­de­ren en vol­was­se­nen wer­ken op 18 april samen aan een duur­za­me toe­komst van hun wijk. Inspi­ra­tie­bron zijn toe­komst­beel­den van kin­de­ren van basis­school De Spie­gel. Zij zien de toe­komst in Rand­wy­ck met auto’s onder de grond, boom­hut­ten, ron­de hui­zen voor meer­de­re gene­ra­ties, een wijk vol groe­ne par­ken en speel­plaat­sen. De toe­komst­avond is onder­deel van het […]

Groen­Links Maas­tricht wil groen­plat­form

Naar aan­lei­ding van een door Groen­Links geor­ga­ni­seerd tref­fen van buurt­plat­forms en orga­ni­sa­ties die betrok­ken zijn bij stads­na­tuur, komt Groen­Links met een zeven­pun­ten­plan dat meer een­dui­dig­heid in het groen­be­leid van Maas­tricht moet gaan bren­gen. Dit groen­plat­form zal moe­ten bestaan uit ver­schil­len­de ver­te­gen­woor­di­gers die de stad advi­se­ren hoe ste­de­lij­ke natuur behou­den en ver­sterkt zal kun­nen wor­den. “Uit […]