Groe­ne Loper van Maas­tricht in beeld

Begin dit jaar is in Maas­tricht een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan,  ‘De Groe­ne Loper’, één plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in dit pro­ject staat de gesta­pel­de tun­nel waar­door 80% van het hui­di­ge ver­keer onder de grond gaat en het groe­ne recre­a­tie­ve lint voor fiet­sers en voet­gan­gers. Dit pro­ject is het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit in Neder­land. 

De A2 bij Maas­tricht gaat onder­gronds in een dub­bel­deks­tun­nel en boven­gronds komt een groen recre­a­tief lint voor fiet­sers en voet­gan­gers. Een dub­be­le tun­nel­laag van het noor­den tot het zui­den van Maas­tricht. En daar boven­op een gro­te hoe­veel groen: ruim 2.000 lin­de­bo­men krij­gen een plek op de tun­nel, om zo de groe­ne loper van Maas­tricht te vor­men.

Meer infor­ma­tie
- De tien unie­ke eigen­schap­pen van het plan ‘De Groe­ne Loper’ »

- Lees ook ‘Maas­tricht: Groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit’ in het maga­zi­ne De Groe­ne Stad » (pag 10 t/m 13)