Lucht­kwa­li­teit ver­slech­terd in veel ste­den in de wereld

Onge­veer de helft van de ste­de­lij­ke bevol­king wereld­wijd wordt bloot­ge­steld aan een mate van lucht­ver­vui­ling die min­stens 2,5 keer hoger is dan de stan­daar­den van de World Health Orga­ni­za­ti­on. Dit blijkt uit de van­daag ver­sche­nen resul­ta­ten uit het onder­zoeks­rap­port dat de WHO in 1600 ste­den in 91 lan­den uit­voer­de. Gezondheidsrisico’s De onder­zoeks­re­sul­ta­ten zijn voor de […]

Bomen zui­ve­ren lucht vele malen beter dan gedacht

Bomen, strui­ken en ander groen in de stad kun­nen de lucht acht keer beter zui­ve­ren dan tot nu toe werd gedacht. Dat bleek woens­dag uit nieuw onder­zoek in het tijd­schrift Envi­ron­men­tal Sci­en­ce & Tech­no­lo­gy. Weten­schap­pers van de Lan­cas­ter Uni­ver­si­ty onder­zoch­ten spe­ci­fiek welk effect het stads­groen had op stik­stof­di­oxi­de en fijn stof, twee ver­vui­lers die scha­de­lijk […]

Scho­ne­re lucht door klim­op­scher­men langs snel­weg

Rijks­wa­ter­staat gaat langs de Gel­der­se plaats Her­veld geluid­scher­men plaat­sen met klim­op en bomen en strui­ken erach­ter. Deze scher­men zou­den een gun­stig effect moe­ten heb­ben op de loka­le lucht­kwa­li­teit. Er is een over­een­komst gete­kend met de gemeen­te Over­be­tu­we, waar­in staat dat de gemeen­te 4,5 ton betaalt voor de scher­men en het Rijk 2 mil­joen euro. Lees […]

Nieu­we site over boom­ver­zor­ging in de lucht

De web­si­te Groen­web Boom­ver­zor­ging is onlangs in de lucht gegaan. De site biedt naast actu­e­le infor­ma­tie de moge­lijk­heid om ken­nis over het vak­ge­bied te delen. De site pro­beert infor­ma­tie voor boom­be­heer­ders, bedrijfs­le­ven, onder­wijs en onder­zoek toe­gan­ke­lijk te maken en samen te bren­gen.

Bomen om ver­vuil­de lucht gra­tis op te scho­nen

Onder­zoek heeft aan­ge­toond dat bomen, wind­sin­gels, hagen en klim­plan­ten door hun fil­te­ren­de wer­king de lucht­kwa­li­teit kos­te­loos kun­nen ver­be­te­ren. Niet alle soor­ten wer­ken in dit opzicht het­zelf­de. Een wel­over­wo­gen keu­ze uit het beschik­ba­re sor­ti­ment lijkt daar­om op z’n plaats. Vol­le­di­ge infor­ma­tie:Down­load hier het arti­kel ver­sche­nen in tuin&Landschap nr 25- 2006 Ook inte­res­sant:Lucht­kwa­li­teit, lucht­zui­ve­ring, bomen Bron:Tuin&Landschap (Ton […]

Groen voor lucht

Groe­ne maat­re­ge­len kun­nen op ver­schil­len­de schaal­ni­veaus een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de lucht­kwa­li­teit. Dit docu­ment geeft inzicht in de stand van zaken ten aan­zien van het onder­zoek naar de poten­ties van groe­ne maat­re­ge­len ter ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit.