Groen voor lucht

Groe­ne maat­re­ge­len kun­nen op ver­schil­len­de schaal­ni­veaus een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan de lucht­kwa­li­teit. Dit docu­ment geeft inzicht in de stand van zaken ten aan­zien van het onder­zoek naar de poten­ties van groe­ne maat­re­ge­len ter ver­be­te­ring van de lucht­kwa­li­teit.