Bomen zui­ve­ren lucht vele malen beter dan gedacht

Bomen, strui­ken en ander groen in de stad kun­nen de lucht acht keer beter zui­ve­ren dan tot nu toe werd gedacht. Dat bleek woens­dag uit nieuw onder­zoek in het tijd­schrift Envi­ron­men­tal Sci­en­ce & Tech­no­lo­gy.

Weten­schap­pers van de Lan­cas­ter Uni­ver­si­ty onder­zoch­ten spe­ci­fiek welk effect het stads­groen had op stik­stof­di­oxi­de en fijn stof, twee ver­vui­lers die scha­de­lijk zijn voor de mens en in veel ste­den de vei­li­ge drem­pels over­schrij­den.

Juis­te boom op de juis­te plaats
Eer­der onder­zoek schat­te de impact van stads­groen op zo’n 5 pro­cent. Maar de weten­schap­pers con­cen­treer­den zich op het effect van groen in “ste­de­lij­ke klo­ven”: smal­le stra­ten tus­sen hoog­bouw waar de lucht blijft han­gen. Hun metin­gen geven een heel ander resul­taat: de door­dach­te plaat­sing van gras, klim­plan­ten of bomen in der­ge­lij­ke klo­ven ver­min­dert de con­cen­tra­tie van sti­kostof­di­oxi­de met 40 pro­cent en fijn stof met 60 pro­cent, veel meer dus dan wat tot nog toe gedacht werd.

Groot poten­ti­eel voor klim­plan­ten
De auteurs zien voor­al een groot poten­ti­eel voor klim­plan­ten, omdat die gro­te opper­valk­ken kun­nen bedek­ken zon­der extra plaats in te nemen. Ook bomen kun­nen effec­tief zijn, maar enkel als ervoor gezorgd wordt dat ze geen ver­vuil­de lucht vast­hou­den onder hun bla­der­dek.

Bron:
De wereld Mor­gen / Refor­ma­to­risch Dag­blad