Nieu­we site over boom­ver­zor­ging in de lucht

De web­si­te Groen­web Boom­ver­zor­ging is onlangs in de lucht gegaan. De site biedt naast actu­e­le infor­ma­tie de moge­lijk­heid om ken­nis over het vak­ge­bied te delen.

De site pro­beert infor­ma­tie voor boom­be­heer­ders, bedrijfs­le­ven, onder­wijs en onder­zoek toe­gan­ke­lijk te maken en samen te bren­gen.