Groe­ne Loper van Maas­tricht in beeld

Begin dit jaar is in Maas­tricht een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan,  ‘De Groe­ne Loper’, één plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in dit pro­ject staat de gesta­pel­de tun­nel waar­door 80% van het hui­di­ge ver­keer onder de grond gaat en het groe­ne recre­a­tie­ve lint voor fiet­sers en voet­gan­gers. Dit pro­ject is […]

Maas­tricht­se groe­ne loper cen­traal item in der­de edi­tie De Groe­ne Stad

Ruim 21.000 abon­nees ont­van­gen van­daag de der­de edi­tie van De Groe­ne Stad met daar­in aan­dacht voor het groot­ste ruim­te­lij­ke inrich­tings­plan ooit. In Maas­tricht is name­lijk begin dit jaar een zeer ambi­ti­eus pro­ject van start gegaan: ‘De Groe­ne Loper’, een plan voor de stad en de snel­weg A2. Cen­traal in het Maas­tricht­se plan staat de gesta­pel­de […]

Groe­ne Loper: op ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam

Zater­dag 24 sep­tem­ber 2011 rolt Rot­ter­dam de Groe­ne Loper uit. Van Zeven­kamp tot de Tuin aan de Maas kan men ruim zes­tig groe­ne plek­jes van de stad ont­dek­ken, zoals natuur­ge­bie­den, proef­tui­nen en groe­ne daken, stads­land­bouw en weel­de­ri­ge bin­nen­tui­nen. De Groe­ne Loper 010 is er voor ieder­een met een groen hart voor de stad.   In Zeven­kamp, […]

500 bomen voor groe­ne loper in Alme­re Bui­ten

Ruim hon­derd leer­lin­gen gaan samen met wet­hou­der Mar­ti­ne Vis­ser van de gemeen­te Alme­re zo’n 500 jon­ge boom­pjes plan­ten tij­dens de Boom­feest­dag in een bos­vak in de Groe­ne Loper in Alme­re Bui­ten. In de groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­­ti­on Oost­vaar­ders door de Oost­vaar­ders­buurt naar het Natuur­be­le­ving­cen­trum de Oost­vaar­ders wor­den zo’n 500 stuks geva­ri­eerd bos­plant­soen geplant. Avon­tuur­lij­ke […]

Ver­burg roept op tot uit­rol­len groe­ne loper tus­sen stad en plat­te­land

Som­mi­ge delen van groen Neder­land moe­ten voor de bur­ger beter bereik­baar wor­den. Daar­om wil minis­ter Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) dat gemeen­ten in Neder­land de han­den ineen slaan en samen met de pro­vin­cies een groe­ne loper in Neder­land uit­rol­len. Deze bood­schap heeft de minis­ter van­daag mee­ge­ge­ven aan de 36 groot­ste gemeen­ten van Neder­land. […]

Groe­ne Loper door Alme­re heeft veel te bie­den

 Wet­hou­der Arno Vis­ser van de gemeen­te Alme­re heeft onlangs samen met leer­lin­gen van basis­school de Ege­lan­tier, Stich­ting His­to­risch Alme­re en bewo­ners van de Oost­vaar­ders­buurt de Groe­ne Loper in Alme­re geo­pend. De Groe­ne Loper is een groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­­ti­on Alme­re Oost­vaar­ders, dwars door de Oost­vaar­ders­buurt met als eind­punt het Natuur­be­le­vings­cen­trum aan de Oost­vaar­ders­plas­sen. Avon­tuur­lij­ke […]