Groe­ne Loper: op ont­dek­kings­tocht naar de groe­ne ziel van Rot­ter­dam

Zater­dag 24 sep­tem­ber 2011 rolt Rot­ter­dam de Groe­ne Loper uit. Van Zeven­kamp tot de Tuin aan de Maas kan men ruim zes­tig groe­ne plek­jes van de stad ont­dek­ken, zoals natuur­ge­bie­den, proef­tui­nen en groe­ne daken, stads­land­bouw en weel­de­ri­ge bin­nen­tui­nen. De Groe­ne Loper 010 is er voor ieder­een met een groen hart voor de stad.  

In Zeven­kamp, bij Wol­lef­op­pen­groen & Co, kan men op stap met een wan­del­coach, hut­ten bou­wen met kin­de­ren of sma­ke­lijk onkruid proe­ven met de Stads­wan­de­laars. De Rot­ter­dam­se caba­re­tier Arie Vuyk komt optre­den en er is Jazz in’t groen.

Bezoe­ken van hek­sen­tuin
In Over­schie strijkt men neer in Park16hoven voor de culi­cult-pick­nick. Er is hier een ope­ra opvoe­ring van de ‘de klucht van de Koe’ door Intor­no met daar­bij lek­ke­re hap­jes. Even ver­der­op kan men een hek­sen­tuin bezoe­ken of een work­shop yoga in ’t groen vol­gen. De prach­ti­ge bin­nen­tuin van muse­um Oud-Over­schie is open en men kan een sloe­pen­tocht over de Schie maken. Ook is er een roman­ti­sche pol­der­tocht met de TukTuk om de sky­li­ne van Rot­ter­dam van­af de groe­ne kant te bekij­ken. In Delf­sha­ven op de Tuin aan de Maas treedt Ming ’s Pret­ty Heroes op, men kan een work­shop Eco Gar­de­ning doen met uit­zicht op de SS Rot­ter­dam.

Groe­ne hot­s­pots
Langs de vele groe­ne hot­s­pots zijn slen­ter­rou­tes uit­ge­zet om het onbe­ken­de groe­ne ziel van de stad te ont­dek­ken. De deel­ne­mers bepa­len zelf waar ze star­ten en hoe­ver ze wan­de­len.

Ech­te wan­del­lief­heb­ber
Voor de ech­te wan­del­lief­heb­bers is er een tocht van der­tig kilo­me­ter! Die start bij de rui­ge natuur van de noord­rand, loopt langs het plaat­jes­jach­ti­ge land­schap van de Rot­te naar de groe­ne diver­si­teit van Over­schie en de ver­ras­sen­de stads- en haven­na­tuur van Delf­sha­ven. Men ein­digt bij de Tuin aan de Maas op de St. Jobs­ka­de. Het ver­trek is van 9.00 uur tot 11.00 uur en voor­af inschrij­ven via www.groeneloper010.nl is ver­plicht.

Geld wordt besteed aan meer groen
Waar­om de Groe­ne Loper 010? Omdat Rot­ter­dam groe­ner moet wor­den!  Deel­ne­mers mel­den zich aan en done­ren mini­maal € 5,-. Men steunt daar­mee de aan­leg van meer groen in Rot­ter­dam en geeft de stad een groe­ner hart. Elke bij­dra­ge komt ten goe­de aan meer groen. Men kan via de web­si­te kie­zen waar men warm voor loopt:

Ieder­een die zich heeft inge­schre­ven kan op 24 sep­tem­ber gra­tis het Groe­ne Loper pro­gram­ma­boek­je opha­len.  De tota­le dona­tie komt recht­streeks ten goe­de aan het groe­ne doel.

Ini­ti­a­tief­ne­mers
Het con­cept voor de Groe­ne Doe­len Loop is bedacht doorPlant Publi­ci­ty Hol­land en bureau 100%Feldkamp.

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.