Jean­net­te Schreurs: Een kli­maat­be­sten­di­ge Stad zon­der groen? Ondenk­baar!

Jean­net­te Schreurs – werk­zaam als land­schaps­ar­chi­tect bij Copijn – steekt voort­va­rend van wal: ‘Een kli­maat­be­sten­di­ge stad zon­der groen? Ondenk­baar! Groen kan een enor­me bij­dra­ge leve­ren aan het leef­baar hou­den van ste­den. Wat je ook bedenkt, groen is altijd een belang­rijk onder­deel van de mix van maat­re­ge­len die je moet nemen. Groen is mul­ti­func­ti­o­neel. De natuur […]

De Groe­ne Stad geïn­spi­reerd door geslaag­de twee­de edi­tie TEDx­Zwol­le

Op 28 janu­a­ri vond de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le plaats in de Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit. Een inspi­re­ren­de dag van­uit de TED-filo­so­­fie van ‘ide­as worth sprea­ding’, die dit maal in het teken stond van kli­maat­be­sten­di­ge ste­den. Veer­tien bin­­nen- én bui­ten­land­se spre­kers deel­den hun visie op kli­maat, water en duur­zaam­heid met het publiek. Thema’s Super­stor­men, hevi­ge regen­bui­en of […]

In gesprek met… land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen

Aan­staan­de woens­dag is hij één van de spre­kers tij­dens de twee­de edi­tie van TEDx­Zwol­le: inter­na­ti­o­naal bekend land­schaps­ar­chi­tect en “mis­ter Flo­ri­a­de” Niek Roozen. In Zwol­le zal Roozen spre­ken over de waar­de van groen in ste­den, een onder­werp dat naad­loos past bin­nen het the­ma van de dag: ‘Cli­ma­te, Acti­ve, Cities’. Dat Roozen recht van spre­ken heeft, moge […]

TEDx­Zwol­le: Nog 13 dagen!

Over 13 dagen vindt de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment TEDx­Zwol­le plaats in Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit Zwol­le. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zal tij­dens dit eve­ne­ment een TEDx­Talk ver­zor­gen over de waar­de van groen in de stad. “Het the­ma van de dag is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities” Roozen is een auto­ri­teit op het gebied van ver­groe­ning van ste­den. Roozen werk­te in […]

Oeu­vre­prijs voor land­schaps­ar­chi­tect Adri­aan Geu­ze

Het Fonds BKVB heeft bekend­ge­maakt dat onder meer archi­tect Adri­aan Geu­ze een van de win­naars is van de Oeu­vre­prij­zen 2011. Adri­aan Geu­ze (1960) is land­schaps­ar­chi­tect en mede-oprich­­ter van het bureau West 8. In Neder­land is hij onder­meer ver­ant­woor­de­lijk voor het ste­den­bouw­kun­dig plan van de Amster­dam­se wijk Bor­­neo-Spo­ren­­burg en voor het ont­werp van het Máximapark (Leid­sche […]

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen leidt Maxi­ma en Wil­lem-Alexan­der door Expo Park rond

Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen heeft afge­lo­pen week op de World Expo in Shang­hai prin­ses Maxi­ma en prins Wil­lem-Alexan­­­der rond­ge­leid door het Expo Park. Roozen en NITA Design Group Shang­hai – een samen­wer­king tus­sen Chi­ne­se en Neder­land­se ont­wer­pers — won­nen in 2006 de eer­ste prijs met hun ont­werp van het Cen­tral Green Park op de Expo 2010. […]