Oeu­vre­prijs voor land­schaps­ar­chi­tect Adri­aan Geu­ze

Het Fonds BKVB heeft bekend­ge­maakt dat onder meer archi­tect Adri­aan Geu­ze een van de win­naars is van de Oeu­vre­prij­zen 2011.

Adri­aan Geu­ze (1960) is land­schaps­ar­chi­tect en mede-oprich­ter van het bureau West 8. In Neder­land is hij onder­meer ver­ant­woor­de­lijk voor het ste­den­bouw­kun­dig plan van de Amster­dam­se wijk Bor­neo-Spo­ren­burg en voor het ont­werp van het Máximapark (Leid­sche Rijn).

Ver­bin­din­gen tus­sen open­ba­re ruim­te en ste­den­bouw
Inter­na­ti­o­naal rea­li­seer­de hij met zijn bureau spraak­ma­ken­de pro­jec­ten waar­mee hij ver­bin­din­gen legt tus­sen land­schaps­ar­chi­tec­tuur, open­ba­re ruim­te en ste­den­bouw, zoals Tor­on­to Water­front, Madrid Rio en Gover­nors Island in New York. Geu­ze speelt een actie­ve rol in het debat over de Ruim­te­lij­ke Orde­ning en over de lot­ge­val­len van het Neder­land­se cul­tuur­land­schap.


Agen­de­ren van ruim­te­lij­ke onder­wer­pen
De jury prijst Adri­aan Geu­ze niet alleen om de indruk­wek­ken­de pro­jec­ten die hij rea­li­seer­de, maar zeker ook om de bre­de wij­ze waar­op hij zijn talent inzet en de belang­rij­ke posi­tie die hij inneemt bij het agen­de­ren van ruim­te­lij­ke onder­wer­pen.

Doel van oeu­vre­prij­zen
Met de oeu­vre­prij­zen wil het Fonds BKVB kun­ste­naars, vorm­ge­vers en archi­tec­ten met een bij­zon­de­re staat van dienst en een belang­rijk oeu­vre in de schijn­wer­pers plaat­sen. 

Lees het vol­le­di­ge bericht op Fonds BKVB »

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.