TEDx­Zwol­le: Nog 13 dagen!

Over 13 dagen vindt de twee­de edi­tie van het eve­ne­ment TEDx­Zwol­le plaats in Nieu­we Bui­ten­so­cie­teit Zwol­le. Land­schaps­ar­chi­tect Niek Roozen zal tij­dens dit eve­ne­ment een TEDx­Talk ver­zor­gen over de waar­de van groen in de stad.

“Het the­ma van de dag is Cli­ma­te, Acti­ve, Cities”

Roozen is een auto­ri­teit op het gebied van ver­groe­ning van ste­den. Roozen werk­te in de afge­lo­pen decen­nia aan een groot aan­tal groot­scha­li­ge groen­pro­jec­ten in bin­nen- en bui­ten­land, zoals stads­par­ken, the­ma­par­ken en ten­toon­stel­lin­gen. Zo was hij het brein ach­ter het ont­werp van de Flo­ri­a­de in 2002 en was hij tevens hoofd­ont­wer­per van Flo­ra­li­ën Neder­land in 2014. Bekijk hier de web­si­te voor meer infor­ma­tie over pro­jec­ten van Niek Roozen.
Tij­dens het eve­ne­ment zul­len ver­schil­len­de (inter)nationale spre­kers hun visie op het the­ma Cli­ma­te, Acti­ve, Cities met het publiek delen. Denk bij­voor­beeld aan jour­na­lis­te Tra­cy Metz, onder­ne­mer David Sad­ding­ton en Henk Ovink, als seni­or advi­seur ver­bon­den aan de Hur­ri­ca­ne San­dy Rebuil­ding Task For­ce in de VS.