Offen­sief voor meer kwa­li­teit in de ruim­te­lij­ke orde­ning

Van­daag is in Amster­dam het plei­dooi Mooi­waarts gepre­sen­teerd. Een oproep aan de rege­ring om meer aan­dacht te geven aan de kwa­li­teit van de bebou­wing en het land­schap. Dit plei­dooi voor een waar­de­vol­le leef­om­ge­ving is nu al onder­te­kend door bewo­ners­groe­pen, archi­tec­ten, pro­ject­ont­wik­ke­laars, pro­fes­so­ren en bestuur­ders van gemeen­ten en pro­vin­cies. In de samen­le­ving groeit het besef over […]

‘Recreratieschouw’ helpt kwa­li­teit van recre­a­tie­ge­bie­den te ver­be­te­ren

Recre­an­ten zijn tegen­woor­dig op zoek naar bij­zon­de­re en unie­ke bele­vin­gen. Het wordt daar­om steeds las­ti­ger om het bezoe­kers van par­ken of natuur­ge­bie­den naar de zin te maken. Maar de recre­ant, en dus ook de bele­ving, bestaan niet. Alter­ra Wage­nin­gen UR vond een metho­de om de recre­a­tie­ve kwa­li­teit van bos- en natuur­ge­bie­den te bepa­len en te […]

Nomi­na­ties van hoge kwa­li­teit bij prijs­vraag groe­ne speel­plek­ken

Voor de twee­de keer is er een ont­werp­prijs­vraag geor­ga­ni­seerd met het doel de aan­leg van duur­za­me, natuur­lij­ke groe­ne speel­plek­ken te sti­mu­le­ren. Tien ont­wer­pen uit het veer­tig­tal beoor­deel­de inzen­din­gen,  komen naar het oor­deel van de jury in aan­mer­king als moge­lij­ke win­naar. De win­naar krijgt een che­que van € 10.000. Het bes­te ont­werp van­uit scho­len, BSO’s en […]

ANWB schrijft brief aan loka­le poli­tiek over groe­ne kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieu­we gemeen­te­ra­den van de G31, waar­in zij hen advi­se­ren om tij­dens de vor­ming van het col­le­ge­ak­koord aan­dacht te schen­ken aan de groe­ne kwa­li­tei­ten van de leef­om­ge­ving. Mid­dels deze brief brengt de ANWB een aan­tal onder­wer­pen waar­aan zij gro­te waar­de hech­ten onder de aan­dacht, zoals ver­keers­vei­lig­heid en […]

Apel­doorn hecht waar­de aan hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn is een groe­ne stad en om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. De gemeen­te is name­lijk van mening dat groen bij­draagt aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, omdat groen zorgt voor rust […]

Apel­doorn streeft naar hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn — Apel­doorn is een groe­ne stad. Om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren. Groen draagt name­lijk bij aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, het zorgt voor rust, ont­span­ning en biedt ruim­te aan […]

Spe­len in Ensche­de Van kwan­ti­teit naar kwa­li­teit

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een prak­ti­sche uit­wer­king van het ste­de­lij­ke Meer­ja­ren­plan Spe­len dat in 2002 door het col­le­ge van B&W werd vast­ge­steld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts geba­seerd op een inven­ta­ri­sa­tie van de bestaan­de speel­voor­zie­nin­gen en de opbouw van de wij­ken. ‘Spelen’ wordt hier­bij niet gezien als iets wat alleen kin­de­ren doen, maar […]