Berichten

Vandaag is in Amsterdam het pleidooi Mooiwaarts gepresenteerd. Een oproep aan de regering om meer aandacht te geven aan de kwaliteit van de bebouwing en het landschap. Dit pleidooi voor een waardevolle leefomgeving is nu al ondertekend door bewonersgroepen, architecten, projectontwikkelaars, professoren en bestuurders van gemeenten en provincies.

In de samenleving groeit het besef over de waarde van een mooie leefomgeving. De ergernis over lege lelijke kantoorkolossen die ons uitzicht belemmeren, groeit. Wie is eigenlijk de eigenaar van dat uitzicht, van die dierbare plekken, waar we als kind ooit speelden?

‘Onze leefomgeving’
Meer dan ooit is de leefomgeving ‘onze leefomgeving’ geworden, waar we allemaal een heftige mening over hebben omdat we ervan houden, en waar we ons ook steeds vaker actief voor inzetten.

Niet begrepen
Maar de regering heeft dat niet begrepen. In de grootste wetgevingsoperatie sinds 1813 worden alle regels op het gebied van bouwen, milieu, natuur, water en ruimtelijke ordening ondersteboven gekeerd en samengevoegd. De nieuwe Omgevingswet, die hiervan het resultaat is, heeft als doel om onze omgeving ‘gezond en veilig’ te maken.

‘Mooi’
Gezond en Veilig? Al is het honderd keer gezond en veilig! Als ‘mooi’ niet meer meedoet, dan ontstaat er geen omgeving waarin kinderen kunnen opgroeien, waar liefdes opbloeien en waar bedrijven floreren. Nee, gezond en veilig, da’s veel te weinig.

Doel
Mooiwaarts pleit ervoor om ruimtelijke kwaliteit te verheffen tot hoofddoel van deze nieuwe Omgevingswet. Maar dat betekent niet tot in de details wordt voorgeschreven wat kwaliteit is. Mooiwaarts wil dat de gebruikers en bewoners van een gebied een visie opstellen over de kwaliteit: wat is ons dierbaar, en waar moet nog geïnvesteerd worden. De overheid stelt die visie namens de gemeenschap vast. Het is daarna aan de initiatiefnemers van een (bouw-)project om aan te tonen dat hun project een meerwaarde oplevert voor de leefomgeving. Het hoeft niet altijd beter te worden, maar aantastingen van de bestaande kwaliteit moeten wel met hogere nieuwe kwaliteit gecompenseerd worden.

De gemeente bepaalt ten slotte of er inderdaad sprake is van meerwaarde. Dat gebeurt door de inzet van kwaliteitsadviseurs, die zich (naar gelang de ambitie van de gemeenschappelijke visie) beperkt tot de inpassing in het landschap, of let op alle details tot en met de kleur van de sponningen. Initiatiefnemers kunnen de kwaliteitsadviseurs raadplegen, wanneer ze daar profijt van denken te hebben.

Tegen privatisering ruimtelijke kwaliteit 
Mooiwaarts keert zich met dit pleidooi tegen privatisering van de ruimtelijke kwaliteit. De leefomgeving is van ons allemaal, daar dragen we samen verantwoordelijkheid voor. Alle seinen voor privatisering staan inmiddels op rood. Privatisering is een doodlopende weg, wij trekken Mooiwaarts.

Lees het volledige bericht »  

Onderteken de petitie »

Bron:
Mooiwaarts

Recreanten zijn tegenwoordig op zoek naar bijzondere en unieke belevingen. Het wordt daarom steeds lastiger om het bezoekers van parken of natuurgebieden naar de zin te maken. Maar de recreant, en dus ook de beleving, bestaan niet. Alterra Wageningen UR vond een methode om de recreatieve kwaliteit van bos- en natuurgebieden te bepalen en te verbeteren aan de hand van recreatiemotieven van bezoekers.

“Recreatiemotieven kunnen helpen om inzicht te krijgen in de gewenste beleving van recreanten,” zegt Alterra-onderzoeker Martin Goossen. Hij verdeelt de recreatievraag onder in vijf recreatiemotieven: “Gezelligheid, er even tussenuit, interesse, volledig opgaan, en uitdaging. Elk motief vraagt om een eigen belevingssfeer. Ieder recreatiegebied heeft een bepaalde kwaliteit, voorzieningenniveau en recreatieve infrastructuur. Maar het is de vraag of dit bestaande aanbod wel aansluit bij de belevingssfeer die bij een bepaald motief hoort.”

Recreatieschouw
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven heeft Goossen na jarenlang onderzoek een methode ontwikkeld om  de ‘geschiktheid’ van gebieden per motief te beoordelen. Hij noemt deze methode de ‘recreatieschouw’. Deze methode is reeds toegepast in gebieden van Staatsbosbeheer. De recreatieschouw geeft beheerders advies, praktische tips en handreikingen om de inrichting, voorzieningen en beheer van hun terrein aan te passen aan de wensen van recreanten. De methode bestaat uit een internetanalyse, kaartanalyse, veldanalyse en een interview met de beheerder. Daaruit volgt een passend en onderbouwd advies. Martin Goossen: “Het is een gedegen methode, want we onderscheiden maar liefst 190 indicatoren, verdeeld naar bekendheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid, waaronder ook gebruikswaarde en belevingswaarde. Samen met een beheerder schetsen we het toekomstbeeld van een terrein, inclusief een deskundig advies voor de gebiedsinrichting. Ons doel is dat bezoekers optimaal kunnen genieten van een gebied, dat ze het (meer) gaan waarderen en nog regelmatig terugkomen.”

Meer informatie
Rapport ‘Recreatieschouw: groengebieden schouwen op basis van recreatiemotieven’ »

 

 

Voor de tweede keer is er een ontwerpprijsvraag georganiseerd met het doel de aanleg van duurzame, natuurlijke groene speelplekken te stimuleren. Tien ontwerpen uit het veertigtal beoordeelde inzendingen,  komen naar het oordeel van de jury in aanmerking als mogelijke winnaar. De winnaar krijgt een cheque van € 10.000.

Het beste ontwerp vanuit scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten wordt beloond met een kunstobject. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag Groene Speelplekken wordt bekendgemaakt tijdens de officiële prijsuitreiking op 12 oktober op de Dag van de Openbare Ruimte in Houten.

Initiatiefnemers
De prijsvraag is een van Plant Publicity Holland, het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de stichting Entente Florale Nederland.

 

De genomineerden zijn:

 • Natuurspeelplek Zuiderpark, Den Haag; Ontwerp: Jan Verburg, Ingenieursbureau Gem. Den Haag; opdrachtgever Dienst Stadsbeheer
 • Het Terrraplein, OBS Woutertje Pieterse, Leiden; Ontwerp: Designstudio Van Ginneken, Leiden; Opdrachtgever OBS Woutertje Pieterse, Leiden
 • Het Groene Eiland, OBS De Wiekslag, Voorst; Ontwerp: Heleen Eshuis, InhetWild, Voorst, Opdrachtgever: Gemeente Voorst.
 • Natuurspeelplek De Weijver, Hoogwoud; Ontwerp:Speelruimtespecialist OBB, Deventer, Opdrachtgever: Gemeente Opmeer
 • School- en Buurtplein in De Kamp, Lelystad; Ontwerp: DonkerGroen, Sneek i.s.m. Montesorieschool De Wildzang, Lelystad; Opdrachtgever: Gemeente Lelystad
 • Torteltuin, Peter Petersenschool, Haren, Ontwerp: Ouders en Leerkrachten Peter Petersenschool; Opdrachtgever: Peter Petersenschool, Haren
 • Natuurspeelplek De Vrijbuiter, Oostheem, Zoetermeer, Ontwerper Henry van Hoof, Ingenieursbureau Zoetermeer; Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Jeugdsite te Alveringem (B); Ontwerper: Jean-François Van den Abeele, Els Huigens en Evelyne Fiers van Fris in het landschap i.s.m. Mozaiek, Gent (B); Opdrachtgevers: Provincie West-Vlaanderen en Gemeente  Alveringem(B)
 • Natuurlijke Speelplek De Wielenpôlle,  Ontwerp:Bureau Buitenkans participatieve groenprojecten, Marleen van Tilburg; Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden; in het kader van het landelijk project “Modder aan je broek” van  Landschapsbeheer Nederland.
 • Het plein van gereformeerde basisschool ’t Schrijvertje, Apeldoorn; Ontwerp: Karten Orth van de gemeente Apeldoorn en Paul van Eerd (buro Buitenruimte) i.s.m.de school; Opdrachtgever: basisschool ’t Schrijvertje

Hoge kwaliteit
De voorzitter van de jury Leendert Koudstaal, directeur van stichting ElemenTree, is enthousiast over de kwaliteit van de inzendingen. Het was niet eenvoudig om tot de uiteindelijke nominaties te komen er was dus veel concurrentie.

Koudstaal constateert dat er in deze editie op vrijwel alle in de prijsvraag gestelde criteria meer aandacht voor met name het beheer, veelal samen met kinderen en ook voor de veiligheid. “We hebben zeer realistische ontwerpen gezien, met balans in beplanting en (natuurlijke) speelaanleidingen. Opvallend waren enkele mooie integrale ontwerpen waarbij verschillende functies in parken of rond scholen zijn gecombineerd”.

Veel scholen, bijna de helft van het aantal inzendingen, hebben de stoute schoenen aangetrokken om de schoolpleinen om te  vormen in prachtige groene speel- verblijfsplekken. Aandachtspunt voor een volgende editie is zeker de stedenbouwkundige samenhang, waardoor het natuurlijk spelen een centrale plek in de woonwijken kan krijgen.

Criteria
De jury beoordeelde de volgende aspecten: kwaliteit van het ontwerp, mede in relatie tot de beleving van het kind; feitelijke en technische realisering; financiële onderbouwing in combinatie met het beplantingsplan en beheer; ruimtelijke kwaliteit en tenslotte de veiligheidsaspecten. Dit gebeurde op basis van de criteria die te voren aan de deelnemers bekend waren.

Uitgangspunt
Uitgangspunt voor het initiatief tot deze ontwerpwedstrijd is een grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame groene speelplekken, waarin ook de creativiteit en verbeeldingskracht van kinderen tot hun recht kunnen komen. Hier ligt een belangrijke taak voor de gemeenten. Daarnaast willen de initiatiefnemers scholen, BSO’s en instellingen voor jeugdig gehandicapten stimuleren om hier op in te haken. 

Vakjury
De vakjury is samengesteld uit de diverse disciplines: vanuit het kind, gemeentelijke inbedding (gemeenten/woningcorporaties), veiligheid en aanleg en onderhoud. De vakjury is als volgt samengesteld:

Voorzitter

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree)

Vanuit het Kind

 • Josine van den Bogaard (beleidsadviseur bouwen en wonen GGD Rotterdam-Rijnmond)
 • Kees Both (Stichting Oase/Springzaad), Willy Leufgen (Stichting Oase/Springzaad),
 • Sigrun Lobst (Speeldernis)

Aanleg/onderhoud/veiligheid

 • Ton van Dalen (Boomkwekerij)
 • Henri van Son (Henri van Son Tuindiensten)
 • Rick Spalink (Repcon BV)

Gemeentelijke inbedding

 • Leendert Koudstaal (coördinator ElemenTree en adviseur Gemeente Den Haag)
 • Daniel Mol (Bureau MolDonkers en Projectleider Woonomgeving, Woningcorporatie Vestia)

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De ANWB heeft onlangs een brief gestuurd naar de nieuwe gemeenteraden van de G31, waarin zij hen adviseren om tijdens de vorming van het collegeakkoord aandacht te schenken aan de groene kwaliteiten van de leefomgeving.

Middels deze brief brengt de ANWB een aantal onderwerpen waaraan zij grote waarde hechten onder de aandacht, zoals verkeersveiligheid en fietsendiefstal. Daarnaast maakt de ANWB zich sterk voor een toegankelijke natuur in de woonomgeving. “Wij zien bereikbare en toegankelijke natuur als een belangrijke pijler onder het draagvlak voor natuurbeleid.

Dat staat onder druk doordat natuur letterlijk en figuurlijk steeds meer op afstand wordt gezet van de mens. Dit komt onder meer door de scherpe grenzen tussen ‘rood’ en ‘groen’ in de ruimtelijke ordening en door een afname van recreatieve stad- en landverbindingen”.

G31
De ANWB stuurt deze brief naar de 31 gemeenten die extra geld krijgen van het Rijk, omdat ze kampen met grootstedelijke problemen.

Download hier de brief »

Bron:
ANWB

Apeldoorn is een groene stad en om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

De gemeente is namelijk van mening dat groen bijdraagt aan een prettige leef- en werkomgeving, omdat groen zorgt voor rust en ontspanning en het biedt ruimte aan spelen en recreëren.

Onderhoud
Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid in Apeldoorn om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Heestervakken vervangen
Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn onder meer heestervakken vervangen door andere beplanting. Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Lees hier het volledige bericht:

Bronnen:
Gemeente Apeldoorn
Blik op nieuws.nl

 

 

 

Apeldoorn – Apeldoorn is een groene stad. Om dat te blijven zet de gemeente zich in om haar parken, lanen en vele groengebieden in de wijken zoveel mogelijk te behouden en waar mogelijk nieuwe te creëren.

Groen draagt namelijk bij aan een prettige leef- en werkomgeving, het zorgt voor rust, ontspanning en biedt ruimte aan spelen en recreëren. Maar groen vraagt ook om onderhoud. Dit jaar en ook de komende jaren is er meer aandacht voor het beheerbeleid om het beheer in de toekomst structureel beter aan te pakken.

Tussen december 2009 en maart 2010 gaat de gemeente Apeldoorn heestervakken vervangen door andere beplanting. Hierdoor hoeft de gemeente geen gebruik te maken van chemische middelen om onkruid te bestrijden. De kwaliteit van het groen blijft hierdoor hoog.

Ook worden de versleten speeltoestellen in samenspraak met dorps- en wijkraden vervangen. Hiermee realiseert de gemeente een betere kwaliteit van speeltoestellen die voldoen aan de laatste eisen. Met deze aanpak sluit de gemeente zoveel mogelijk aan bij wensen van de wijk.

Daarnaast wordt het beheer van bosachtige vakken(plantsoenen met veel bomen en struiken) herzien en aangepast zodat dit beter aansluit bij specifieke locaties en omstandigheden. Deze vakken passen dan beter in bijvoorbeeld een wijk of langs een weg. De gemeente probeert hierbij rekening te houden met de wensen van bewoners. Deze werkzaamheden zijn deels al in gang gezet.

In het beheer en onderhoud van de openbare groenvoorzieningen komt de gemeente situaties tegen waarbij de grenzen met particulieren onduidelijk zijn of duidelijk zijn opgeschoven. Dit maakt het in sommige situaties lastig om het groen te beheren. Voor het terugdringen van oneigenlijk gebruik van de openbare ruimte wordt er een plan van aanpak opgesteld. In 2010 wordt dit project verder uitgewerkt.

De nota ‘Bewegen in Zuid’ is een praktische uitwerking van het stedelijke Meerjarenplan Spelen dat in 2002 door het college van B&W werd vastgesteld. ‘Bewegen in Zuid’ is voorts gebaseerd op een inventarisatie van de bestaande speelvoorzieningen en de opbouw van de wijken. ‘Spelen’ wordt hierbij niet gezien als iets wat alleen kinderen doen, maar als een activiteit om jong en oud aan te zetten tot bewegen. Het gaat hier dus ook om bewegen in de openbare ruimte. De wijkraden, bewoners, kinderen en professionals in het stadsdeel zijn betrokken bij het proces. Aan de kinderen is, in de vorm van een prijsvraag, gevraagd een tekening te maken van hun ideale speelplek.

Volledige informatie:
Download hier de nota

Ook interessant:
Spelen, kinderen, bewegen

Bron:
Gemeente Enschede