Apel­doorn hecht waar­de aan hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn is een groe­ne stad en om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren.

De gemeen­te is name­lijk van mening dat groen bij­draagt aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, omdat groen zorgt voor rust en ont­span­ning en het biedt ruim­te aan spe­len en recreëren.

Onder­houd
Maar groen vraagt ook om onder­houd. Dit jaar en ook de komen­de jaren is er meer aan­dacht voor het beheer­be­leid in Apel­doorn om het beheer in de toe­komst struc­tu­reel beter aan te pak­ken.

Hees­ter­vak­ken ver­van­gen
Tus­sen decem­ber 2009 en maart 2010 gaat de gemeen­te Apel­doorn onder meer hees­ter­vak­ken ver­van­gen door ande­re beplan­ting. Ook wor­den de ver­sle­ten speel­toe­stel­len in samen­spraak met dorps- en wijk­ra­den ver­van­gen. Hier­mee rea­li­seert de gemeen­te een bete­re kwa­li­teit van speel­toe­stel­len die vol­doen aan de laat­ste eisen. Met deze aan­pak sluit de gemeen­te zoveel moge­lijk aan bij wen­sen van de wijk.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht:

Bron­nen:
Gemeen­te Apel­doorn
Blik op nieuws.nl