Apel­doorn streeft naar hoge­re kwa­li­teit open­baar groen

Apel­doorn — Apel­doorn is een groe­ne stad. Om dat te blij­ven zet de gemeen­te zich in om haar par­ken, lanen en vele groen­ge­bie­den in de wij­ken zoveel moge­lijk te behou­den en waar moge­lijk nieu­we te creëren.

Groen draagt name­lijk bij aan een pret­ti­ge leef- en werk­om­ge­ving, het zorgt voor rust, ont­span­ning en biedt ruim­te aan spe­len en recreëren. Maar groen vraagt ook om onder­houd. Dit jaar en ook de komen­de jaren is er meer aan­dacht voor het beheer­be­leid om het beheer in de toe­komst struc­tu­reel beter aan te pak­ken.

Tus­sen decem­ber 2009 en maart 2010 gaat de gemeen­te Apel­doorn hees­ter­vak­ken ver­van­gen door ande­re beplan­ting. Hier­door hoeft de gemeen­te geen gebruik te maken van che­mi­sche mid­de­len om onkruid te bestrij­den. De kwa­li­teit van het groen blijft hier­door hoog.

Ook wor­den de ver­sle­ten speel­toe­stel­len in samen­spraak met dorps- en wijk­ra­den ver­van­gen. Hier­mee rea­li­seert de gemeen­te een bete­re kwa­li­teit van speel­toe­stel­len die vol­doen aan de laat­ste eisen. Met deze aan­pak sluit de gemeen­te zoveel moge­lijk aan bij wen­sen van de wijk.

Daar­naast wordt het beheer van bos­ach­ti­ge vakken(plantsoenen met veel bomen en strui­ken) her­zien en aan­ge­past zodat dit beter aan­sluit bij spe­ci­fie­ke loca­ties en omstan­dig­he­den. Deze vak­ken pas­sen dan beter in bij­voor­beeld een wijk of langs een weg. De gemeen­te pro­beert hier­bij reke­ning te hou­den met de wen­sen van bewo­ners. Deze werk­zaam­he­den zijn deels al in gang gezet.

In het beheer en onder­houd van de open­ba­re groen­voor­zie­nin­gen komt de gemeen­te situ­a­ties tegen waar­bij de gren­zen met par­ti­cu­lie­ren ondui­de­lijk zijn of dui­de­lijk zijn opge­scho­ven. Dit maakt het in som­mi­ge situ­a­ties las­tig om het groen te behe­ren. Voor het terug­drin­gen van onei­gen­lijk gebruik van de open­ba­re ruim­te wordt er een plan van aan­pak opge­steld. In 2010 wordt dit pro­ject ver­der uit­ge­werkt.