Ken­nis­dag Groe­ne Kracht­wij­ken

Op 17 novem­ber aan­staan­de vindt de Ken­nis­dag Groe­ne Kracht­wij­ken plaats in Amers­foort. De pro­ject­lei­ders groen van alle G31 ste­den wor­den uit­ge­no­digd om ken­nis uit te wis­se­len over de groen­pro­jec­ten in de 18 ste­den. Ook is er ruim­te voor pos­ter­pre­sen­ta­ties over de groen­pro­jec­ten in de kracht­wij­ken. De drie bes­te en leuk­ste pro­jec­ten, geko­zen door de deel­ne­mers […]

Semi­nar­tour Open­ba­re ruim­te in kracht­wij­ken

Bij de trans­for­ma­tie van de kracht­wij­ken is de open­ba­re ruim­te bij uit­stek dé plek om de wijk leef­baar­der te maken en karak­ter te geven. Maar hoe pak­ken we dat aan? Hoe kun­nen ste­den­bouw­kun­di­ge kwa­li­tei­ten, als monu­men­ten en stads­par­ken, opti­maal wor­den benut om een wijk meer iden­ti­teit te geven? En hoe kan het groen in de […]

Groen in kracht­wij­ken

Zes­tig pro­cent van de Neder­land­se bevol­king woont, leeft en werkt in de stad; een per­cen­ta­ge wat het belang van groen in de stad nadruk­ke­lijk onder­streept. Ger­da Ver­burg, minis­ter van LNV, is zich ter­de­ge bewust van het gro­te belang van groen in de stad. Daar­om inves­teert ze 7,8 mil­joen euro in groen in de kracht­wij­ken; een […]

Financiële steun voor volks­tui­nen in Amster­dam­se kracht­wij­ken

Drie volks­tuin­par­ken in kracht­wij­ken krij­gen een rol als groe­ne recre­a­tie­voor­zie­ning voor de buurt. De gemeen­te heeft hier­voor € 250.000 van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) gekre­gen. Omwo­nen­den wor­den bij deze plan­nen betrok­ken. “Groe­ne plek­ken zijn onmis­baar voor de stad. Niet alleen voor recre­a­tie maar ook om de soci­a­le cohe­sie te bevor­de­ren,” aldus […]

Groe­ne vin­gers tot diep in de ‘kracht­wij­ken’

Arn­hem kan reke­nen op 975.000 euro uit Den Haag voor nieuw groen in de kracht­wij­ken. De toe­kom­sti­ge eco­zo­nes in Pre­sik­haaf en park Spij­ker­broek krij­gen hier­mee de wind in de zei­len. De ijs­vo­gels, de kare­kie­ten en vleer­mui­zen ook. Nee, de inwo­ners van de Arn­hem­se wij­ken ten noord­oos­ten van het cen­trum zul­len straks geen her­ten van­af de […]

Minis­ter Ver­burg inves­teert 7,8 mil­joen in de groe­ne kracht­wij­ken

Minis­ter Ger­da Ver­burg van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) heeft 7,8 mil­joen euro vrij­ge­maakt voor meer groen in de wijk. Het geld is spe­ci­fiek bedoeld voor de ‘kracht­wij­ken’ en wordt in de peri­o­de 2008–2011 ver­deeld over der­tien van de acht­tien ste­den. In totaal gaat het om 29 kracht­wij­ken waar­in groen een meer pro­mi­nen­te plek krijgt. […]