Groe­ne vin­gers tot diep in de ‘kracht­wij­ken’

Arn­hem kan reke­nen op 975.000 euro uit Den Haag voor nieuw groen in de kracht­wij­ken. De toe­kom­sti­ge eco­zo­nes in Pre­sik­haaf en park Spij­ker­broek krij­gen hier­mee de wind in de zei­len. De ijs­vo­gels, de kare­kie­ten en vleer­mui­zen ook. Nee, de inwo­ners van de Arn­hem­se wij­ken ten noord­oos­ten van het cen­trum zul­len straks geen her­ten van­af de Velu­we langs zien galop­pe­ren in de rich­ting van de IJs­sel. Maar veel ande­re dier­soor­ten zul­len over een paar jaar wel dege­lijk pro­fi­te­ren van de nieu­we eco­zo­nes langs de spoor­lij­nen naar Zut­phen, Zeve­naar en toe­kom­sti­ge water­par­ken in Pre­sik­haaf, zo voor­spel­len land­schaps­ont­wer­per Nan­ja Olie­mans, pro­ject­lei­der Kir­sten van Rij­en en eco­loog Robin Dries­sen van de gemeen­te Arn­hem.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Open­baar groen, eco­lo­gie, waar­de van groen

Bron:
De Gel­der­lan­der