Groen in kracht­wij­ken

Zes­tig pro­cent van de Neder­land­se bevol­king woont, leeft en werkt in de stad; een per­cen­ta­ge wat het belang van groen in de stad nadruk­ke­lijk onder­streept. Ger­da Ver­burg, minis­ter van LNV, is zich ter­de­ge bewust van het gro­te belang van groen in de stad. Daar­om inves­teert ze 7,8 mil­joen euro in groen in de kracht­wij­ken; een gebaar waar 13 van de 18 ste­den met kracht­wij­ken graag gebruik van maken. Op 5 febru­a­ri jl wer­den daar­toe groen­con­ve­nan­ten gete­kend door de minis­ter en de ver­ant­woor­de­lij­ke wet­hou­ders.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel ver­sche­nen in vak­blad Groen nr 3 maart 2009

Ook inte­res­sant:
Kracht­wij­ken, waar­de van groen, ste­de­lijk groen

Bron:
Vak­blad Groen