Financiële steun voor volks­tui­nen in Amster­dam­se kracht­wij­ken

Drie volks­tuin­par­ken in kracht­wij­ken krij­gen een rol als groe­ne recre­a­tie­voor­zie­ning voor de buurt. De gemeen­te heeft hier­voor € 250.000 van het minis­te­rie van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit (LNV) gekre­gen. Omwo­nen­den wor­den bij deze plan­nen betrok­ken.

“Groe­ne plek­ken zijn onmis­baar voor de stad. Niet alleen voor recre­a­tie maar ook om de soci­a­le cohe­sie te bevor­de­ren,” aldus wet­hou­der Marij­ke Vos (Open­ba­re Ruim­te en Groen). “Som­mi­ge plek­ken in Amster­dam heb­ben een extra impuls nodig. Meer groen geeft ont­span­ning en brengt de bewo­ners dich­ter bij elkaar.”

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het arti­kel

Ook inte­res­sant:
Pracht­wij­ken, Amster­dam

Bron:
Gemeen­te Amster­dam