Bij afslui­ting pro­ject Kind in de Natuur is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke speel­plek­ken rij­ker

Na vier jaar sluit Natuur en Mili­eu Over­ijs­sel het pro­ject Kind in de Natuur af. De afge­lo­pen jaren heeft deze orga­ni­sa­tie samen met natuur­or­ga­ni­sa­ties, par­ti­cu­lie­ren, scho­len, bedrij­ven en gemeen­ten hard gewerkt aan de intro­duc­tie van nieu­we natuur­speel­plaat­sen in Over­ijs­sel. Een inves­te­ring die het dub­bel en dwars waard was, want inmid­dels is Over­ijs­sel heel wat natuur­lij­ke […]

Prin­ses Ire­ne wil recht op natuur voor kin­de­ren ver­an­ke­ren in de rech­ten van het kind

Kin­de­ren moe­ten het recht krij­gen om in de natuur te spe­len. HKH prin­ses Ire­ne van Lip­pe-Bies­­ter­­feld wil dit recht op het hoog­ste niveau laten ver­an­ke­ren. Haar doel is opna­me van het recht op natuur in het Kin­der­rech­ten­ver­drag van de Ver­e­nig­de Naties. Dat heeft de prin­ses don­der­dag gezegd tij­dens een expert­mee­ting in Lei­den. Namens haar orga­ni­sa­tie […]

Her­man van Veen: ‘ieder kind heeft recht op natuur!’

“Als het de kin­de­ren goed gaat, gaat het de wereld goed.” Dat is het mot­to van de Her­man van Veen Foun­da­ti­on. Vol­gens Her­man van Veen heb­ben kin­de­ren recht op fris­se lucht, lek­ker vui­le mod­der­han­den en ont­dek­kin­gen in het bos. Con­tact met de natuur maakt kin­de­ren cre­a­tie­ver, slim­mer en fit­ter en geeft ze boei­en­de her­in­ne­rin­gen mee […]

Start peti­tie: Ieder kind heeft recht op natuur!

Gis­te­ren onder­te­ken­den 30 groe­ne en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties het mani­fest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Het ini­ti­a­tief voor dit mani­fest ligt bij IVN, IUCN en het Natuur­col­le­ge. De eer­ste hand­te­ke­ning werd gezet door HKH prin­ses Ire­ne van Lip­pe-Bies­­ter­­feld namens het Natuur­Col­le­ge. “Het ont­bre­ken van con­tact met de natuur is geen wes­ters luxe pro­bleem”, zegt de […]

Nati­o­na­le vie­ring Boom­feest­dag 2008 Boom zoekt kind

Tij­dens de tra­di­ti­o­ne­le Boom­feest­dag, woens­dag 19 maart, wor­den zo’n 230.000 bomen geplant. De lan­de­lij­ke vie­ring vindt plaats in Rot­ter­dam. Daar­naast zijn er op lokaal niveau door het hele land ini­ti­a­tie­ven. De bomen die tij­dens de feest­dag geplant wor­den, zijn met name bos­plant­soen en soli­tai­re bomen. In heel Neder­land doen 115.000 kin­de­ren mee. „Bomen zijn hot”, […]

Kind heeft recht op ruim­te

Ik heb de indruk dat kin­de­ren onhan­di­ger gewor­den zijn’, zegt Daniel­le Nie­lan­der van Speel­plan. ‘Maar als je ook niet de kans krijgt je moto­risch te ont­wik­ke­len, kan een kind ook behen­dig­heid niet aan­le­ren’. Dus houdt ze een vurig plei­dooi voor veel speel­aan­lei­ding in de buurt. Een dan niet alleen op de daar­voor aan­ge­we­zen speel­plek­ken. ‘De […]

Het laat­ste kind in het bos

Richard Louv, suc­ces­vol Ame­ri­kaans jour­na­list en futu­rist, schreef een indruk­wek­ken­de best­sel­ler: Last Child in the Woods : Saving Our Child­ren from Natu­­re-Defi­­cit Dis­or­der. Het boek is inmid­dels ver­taald in het Neder­lands en ver­schijnt in sep­tem­ber onder de titel: Het laat­ste kind in het bos : hoe we onze kin­de­ren weer in con­tact bren­gen met de […]