Start peti­tie: Ieder kind heeft recht op natuur!

Gis­te­ren onder­te­ken­den 30 groe­ne en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties het mani­fest ‘Ieder kind heeft recht op natuur!’ Het ini­ti­a­tief voor dit mani­fest ligt bij IVN, IUCN en het Natuur­col­le­ge. De eer­ste hand­te­ke­ning werd gezet door HKH prin­ses Ire­ne van Lip­pe-Bies­ter­feld namens het Natuur­Col­le­ge.

“Het ont­bre­ken van con­tact met de natuur is geen wes­ters luxe pro­bleem”, zegt de prin­ses. “Wel leven we in Neder­land in een luxe posi­tie. We heb­ben hier geen ver­vuild drink­wa­ter, oor­log, hon­gers­nood, ter­ro­ris­me, geen krot­ten­wij­ken… Maar het is geens­zins een luxe om kin­de­ren de kans te geven zich deel te weten van de natuur, zij zijn straks de ver­ant­woor­de­lij­ken.”

Met dit mani­fest wil­len de orga­ni­sa­ties de Neder­land­se poli­tiek oproe­pen om zich bin­nen de Ver­e­nig­de Naties sterk te maken voor opna­me van dit recht in (of bin­nen het raam­werk van) het wereld­wij­de Kin­der­rech­ten­ver­drag en om nu reeds zorg te dra­gen voor een rea­li­sa­tie van het kin­der­recht op natuur.

Start peti­tie
Ook bur­gers kun­nen teke­nen voor het recht van ieder kind op natuur. Ga naar www.iederkindheeftrechtopnatuur.nl en onder­te­ken de peti­tie!