Prin­ses Ire­ne wil recht op natuur voor kin­de­ren ver­an­ke­ren in de rech­ten van het kind

Kin­de­ren moe­ten het recht krij­gen om in de natuur te spe­len. HKH prin­ses Ire­ne van Lip­pe-Bies­ter­feld wil dit recht op het hoog­ste niveau laten ver­an­ke­ren. Haar doel is opna­me van het recht op natuur in het Kin­der­rech­ten­ver­drag van de Ver­e­nig­de Naties.

Dat heeft de prin­ses don­der­dag gezegd tij­dens een expert­mee­ting in Lei­den. Namens haar orga­ni­sa­tie het Natuur­Col­le­ge zei prin­ses Ire­ne dat 70% van de kin­de­ren in Neder­land niet één keer per jaar in de vrije natuur komt. “Het kind heeft alle recht om natuur te bele­ven. Om in aan­ra­king te kun­nen zijn met die natuur. Bui­ten te spe­len, een men­taal en fysiek even­wicht te krij­gen voor het leven, en te weten dat zij deel zijn van die natuur”, aldus de prin­ses.
 
Jon­ge­ren in con­tact bren­gen met natuur
Prin­ses Ire­ne sprak don­der­dag via een video­bood­schap op de bij­een­komst van des­kun­di­gen over de rech­ten van kin­de­ren. De prin­ses zit op dit moment in Zuid-Afri­ka waar zij een pro­ject bege­leidt om jon­ge­ren uit ach­ter­stands­ge­bie­den weer in con­tact te bren­gen met natuur.

Kin­der­rech­ten­ver­drag
Tij­dens deze bij­een­komst geor­ga­ni­seerd door IUCN NL en Stand Up For Your Rights bereik­ten nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le des­kun­di­gen over­een­stem­ming over een ont­werp­tekst om kin­de­ren het recht op natuur te geven. De tekst dient als basis om dit recht in het Kin­der­rech­ten­ver­drag van de Ver­e­nig­de Naties te krij­gen.

Opgroei­en zon­der natuur
Nooit eer­der in de geschie­de­nis groei­den zo veel kin­de­ren zo ver weg van de natuur op. Pro­ble­men zoals con­cen­tra­tie­stoor­nis­sen, depres­sies en over­ge­wicht heb­ben direct ver­band met een tekort aan natuur. Onder­zoek van onder ande­re de Gezond­heids­raad en Wage­nin­gen Uni­ver­si­teit tonen dat aan.

Veel posi­tie­ver
Natuur zet kin­de­ren aan tot meer bewe­gen, sti­mu­leert de moto­ri­sche ont­wik­ke­ling en ver­be­tert hun con­cen­tra­tie­ver­mo­gen en soci­a­le ont­wik­ke­ling. Kin­de­ren die op jon­ge leef­tijd erva­rin­gen in de natuur opdoen, staan veel posi­tie­ver tegen natuur en natuur­be­scher­ming.

Opna­me van het recht op natuur­be­le­ving en een schoon mili­eu in het Kin­der­rech­ten­ver­drag bete­kent dat natuur zich op het­zelf­de niveau zal bevin­den als ande­re kin­der­rech­ten, zoals het recht op onder­wijs en het recht op spe­len. Op ini­ti­a­tief van natuur­or­ga­ni­sa­ties IUCN NL, het Natuur­Col­le­ge en de ver­e­ni­ging voor natuur- en mili­eu­edu­ca­tie IVN rie­pen 30 groe­ne en maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties het kabi­net vorig jaar op zich hier­voor sterk te maken.

 

Bron:
IUCN Neder­land

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.