Het laat­ste kind in het bos

Richard Louv, suc­ces­vol Ame­ri­kaans jour­na­list en futu­rist, schreef een indruk­wek­ken­de best­sel­ler: Last Child in the Woods : Saving Our Child­ren from Natu­re-Defi­cit Dis­or­der. Het boek is inmid­dels ver­taald in het Neder­lands en ver­schijnt in sep­tem­ber onder de titel: Het laat­ste kind in het bos : hoe we onze kin­de­ren weer in con­tact bren­gen met de natuur, Uit­ge­ve­rij Jan van Arkel. Het weer en beter ver­bin­den van natuur en kin­de­ren staat in dit werk cen­traal. Louv stelt dat natuur onmis­baar is voor een gezond lijf en een gezon­de gees­te­lij­ke ont­wik­ke­ling. Zijn betoog is ste­vig onder­bouwd met onder­zoek, inspi­reert en nodigt uit.