‘Ook in de stad inves­te­ren in groen’

”De inrich­ting van het groen in de Goud­se wij­ken zo veel moge­lijk ver­ho­gen”, dit staat op de ver­kie­zings­si­te van D66 Gou­da bij de uit­gangs­pun­ten voor de groe­ne en duur­za­me stad. Daar­naast wil de par­tij dat ook in het cen­trum geïnvesteerd gaat wor­den in het groen.

Uit de erva­rin­gen in de prak­tijk blijkt dat de natuur steeds meer uit de stad ver­dwijnt en ver­plaatst wordt naar de ran­den van de stad. Wat D66 Gou­da betreft zal deze regel aan­ge­past moe­ten wor­den. Niet alleen de ran­den van Gou­da moe­ten groen blij­ven, ook bin­nen de stad zal geld gesto­ken moe­ten wor­den in groen.

Meer infor­ma­tie over Gou­da Groe­ne en Duur­za­me stad »

Bron:
D66 Gou­da