Groen­fo­rum Neder­land wil Inves­te­ren in Groe­ne Kracht­ste­den

Groen­fo­rum Neder­land heeft in een brief aan de Minis­ter-pre­si­dent aan­ge­dron­gen op een nieu­we en krach­ti­ge impuls voor groen in en om onze ste­den en de rege­ring aan­ge­bo­den daar­bij van dienst te wil­len zijn. Groen wordt vaak als een kos­ten­post gezien, waar­te­gen­over geen opbreng­sten staan. Groen­fo­rum Neder­land betoogt ech­ter dat groen de gezond­heid bevor­dert en de eco­no­mi­sche waar­de van ste­de­lij­ke inves­te­rin­gen ver­groot. Vol­gens Groen­fo­rum Neder­land biedt de reces­sie een uit­ge­le­zen kans om te inves­te­ren in meer en beter groen.

Vol­le­di­ge infor­ma­tie:
Lees hier het pers­be­richt

Ook inte­res­sant:
Groen­fo­rum, waar­de van groen, ste­de­lijk groen

Bron:
Groen­fo­rum Neder­land