Inves­te­ren in groen

Kan inves­te­ren in groen zich ook duur­zaam terug­be­ta­len? Na een ver­zoek van Groen­fo­rum Neder­land en in opdracht van het Minis­te­rie van LNV leg­de de Stich­ting Recre­a­tie deze vraag voor aan ver­te­gen­woor­di­gers van woning­bouw, trans­port, toe­ris­me, het bedrijfs­le­ven, water­be­heer, ener­gie­le­ve­ran­tie en ver­zor­ging & ver­ple­ging. De par­tij­en blij­ken te wil­len inves­te­ren in groen, mits ze er daad­wer­ke­lijk finan­ci­eel baat bij heb­ben. Func­tie­com­bi­na­ties met meer­waar­de zijn dus nodig om bij te dra­gen aan rea­li­sa­tie van groen. Dit impli­ceert inter­sec­to­ra­le samen­wer­king tus­sen over­heid en markt­par­tij­en. Op basis van de uit­kom­sten van deze opi­nie­pei­ling beveelt Stich­ting Recre­a­tie de over­heid aan om ken­nis over effec­ten van groen te ver­sprei­den en par­tij­en bij elkaar te bren­gen.