In Tor­on­to bou­wen wordt een park onder een brug gebouwd

We zijn stil­aan gewend aan nieu­we par­ken op brug­gen en via­duc­ten. In het Cana­de­se Tor­on­to wordt nu ook een park onder een via­duct aan­ge­legd. Het nieu­we park, Under Gar­di­ner, is bij­na 2 km lang en 4 ha groot en komt onder het via­duct van de Gar­di­ner Expres­sway die door een groot deel van de bui­ten­wij­ken […]

Parijs ver­be­tert stads­kli­maat met toren van 1.000 bomen

Parijs krijgt in 2022 een ver­ti­caal bos op een gebouw dat veel weg heeft van een schip. Met dui­zend bomen moet het gebouw het stads­kli­maat ver­be­te­ren. De Mil­le Arbres-com­plex, naar het win­nen­de ont­werp van de Japan­se archi­tect Sou Fuji­mo­to en de Fran­se archi­tect Manal Rach­di van archi­tec­ten­bu­reau OXO Archi­tects, zal op de Bou­le­vard Périp­hé­ri­que ver­rij­zen in […]

Haaren­se boom­kwe­ker lever­de rode paar­den­kas­tan­jes aan Lon­den­se Roth­schilds

Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en zijn wereld­be­roemd. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat de hove­niers van de roem­ruch­te Brit­se ban­kiers­fa­mi­lie Roth­schild terecht­kwa­men bij een Neder­land­se boom­kwe­ker, toen men drin­gend twee vol­was­sen rode paar­den­kas­tan­jes (Aes­cu­lus car­nea ‘Bri­o­tii’) nodig had, ter ver­van­ging van een twee­tal ziek gewor­den exem­pla­ren. Voor Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever & Zonen in het Bra­bant­se […]

Neder­land neemt deel aan Expo 2016 Anta­laya met the­ma “De Groe­ne Stad”

Op 23 april a.s. opent de wereld­ex­po in Anta­laya haar poor­ten. Deze Turk­se Flo­ri­a­de zal naar ver­wach­ting 8 mil­joen bezoe­kers trek­ken en is geo­pend tot 30 okto­ber van dit jaar. Recen­te­lijk heeft Neder­land zich offi­ci­eel aan­ge­meld bij de orga­ni­sa­tie als een van de deel­ne­men­de lan­den. Neder­land is een pro­mi­nen­te loca­tie toe­ge­we­zen op het expo­si­tie­ter­rein, dat […]

Bul­gaar­se Green City een feit

Ook in Bul­ga­rije wor­den con­cre­te stap­pen gezet om de ‘Green City filo­so­fie’ te ver­sprei­den. Onlangs werd al de Bul­gaar­se vari­ant van de inter­na­ti­o­na­le web­si­te van The Green City gepre­sen­teerd. Daar­naast werd er van 29 t/m 31 mei a.s. een con­fe­ren­tie geor­ga­ni­seerd, die geheel in het teken stond van moge­lijk­he­den om ste­den ver­der te ver­groe­nen. Op […]

De Groe­ne Stad brengt komen­de maan­den bood­schap in Roe­me­nië en Bul­ga­rije

In de komen­de maan­den zal Anthos secre­ta­ris Leon Smet namens iVer­de op een aan­tal Bul­gaar­se en Roe­meen­se sym­po­sia en bij­een­kom­sten pre­sen­ta­ties ver­zor­gen over het belang van groen vol­gens het “Groe­ne Stad” prin­ci­pe. Roe­me­nië Op 26 sep­tem­ber zal in Satu Mare, Roe­me­nië de ‘Gene­ral Mee­ting of Roma­ni­an Asso­ci­a­ti­on of Muni­ci­pa­li­ties’ plaats­vin­den. Anthos secre­ta­ris Leon Smet zal […]