Haaren­se boom­kwe­ker lever­de rode paar­den­kas­tan­jes aan Lon­den­se Roth­schilds

Neder­land­se boom­kwe­ke­rij­en zijn wereld­be­roemd. Het is dan ook niet ver­won­der­lijk dat de hove­niers van de roem­ruch­te Brit­se ban­kiers­fa­mi­lie Roth­schild terecht­kwa­men bij een Neder­land­se boom­kwe­ker, toen men drin­gend twee vol­was­sen rode paar­den­kas­tan­jes (Aes­cu­lus car­nea ‘Bri­o­tii’) nodig had, ter ver­van­ging van een twee­tal ziek gewor­den exem­pla­ren. Voor Boom­kwe­ke­rij­en M. van den Oever & Zonen in het Bra­bant­se Haaren was de leve­ring van deze twee vol­groei­de, 25 jaar oude bomen in decem­ber 2015 mis­schien geen uni­cum, maar zeker geen alle­daag­se klus. Dat gold zeker ook voor de logis­tie­ke uit­da­ging, het ver­voer naar het land­goed van de Roth­schilds, in Noord-Lon­den van twee 6 à 7 meter hoge bomen, met een kluit van ander­hal­ve meter door­sne­de.
 Voor De Groe­ne Stad beant­woord­de Van den Oever enke­le vra­gen:
M. van den Oever heeft twee vol­groei­de paar­den­kas­tan­jes gele­verd aan het Lon­den­se land­goed van de ban­kiers­fa­mi­lie Roth­schild. Hoe kwam dat zo tot stand? Wor­den jul­lie dan gewoon opge­beld?
‘Leden van de fami­lie Roths­hild wonen waar­schijn­lijk in gro­te­re hui­zen in de omge­ving van Lon­den, ze zoch­ten spe­ci­a­le bomen voor hun tuin. Via een ontwerper/hovenier zijn ze  uit­ge­ko­men bij een Engel­se boom­kwe­ker.
Via deze Engel­se boom­kwe­ker kwam de vraag naar twee zwa­re rode paar­den­kas­tan­jes in de maat 60–70. De Latijn­se naam luidt Aes­cu­lus car­nea ‘Bri­o­tii’. Deze boom­soort komt mooi tot zijn recht in gro­te­re tui­nen, par­ken en op land­goe­de­ren. Oude­re bomen vor­men vaak een mooie dich­te eiron­de kroon en berei­ken een hoog­te van onge­veer 15 meter. De prach­ti­ge oran­je tot rode bloei­wij­ze in mei is een lust voor iede­re natuur lief­heb­ber.’
Hoe zijn de bomen naar Lon­den getrans­por­teerd? Moch­ten jul­lie zelf ook een kijk­je nemen op het land­goed?
‘De bomen zijn met een dich­te huif­trai­ler naar Enge­land getrans­por­teerd. De tak­ken in de kro­nen zijn met bio­lo­gisch afbreek­baar touw bij elkaar gebon­den om tak­breuk te voor­ko­men. De bomen zijn met draad­kluit gerooid, deze zijn stan­daard voor­zien van bio­lo­gisch afbreek­baar jute en ver­teer­ba­re draad­kor­ven. Dit mate­ri­aal zal ver­gaan in de grond na het aan­plan­ten van de boom.
Het is altijd goed om bepaal­de pro­jec­ten nauw­let­tend te vol­gen en betrouw­ba­re onder­houds­ad­vie­zen te geven. Op dit spe­ci­fie­ke land­goed heb­ben we helaas nog geen kijk­je mogen nemen.’
Heb­ben jul­lie vaker zul­ke beroem­de klan­ten? Waar staan bij­voor­beeld nog meer bomen van jul­lie?
‘We ver­ko­pen met regel­maat bomen aan hove­niers en tuin­ar­chi­tec­ten die beken­de VIP klan­ten heb­ben. Door de jaren heen zijn er nog al wat  bomen van Boom­kwe­ke­rij M. van den Oever in tui­nen geplant. We heb­ben nog niet lang gele­den bomen gele­verd voor de tuin van een beken­de oud voet­bal­ler.
We ver­ko­pen rela­tief veel bomen aan gemeen­ten in Neder­land en het bui­ten­land. Zo heb­ben we een aan­tal jaar gele­den een groot aan­tal Gle­dit­sia tria­canthos ‘Sky­li­ne’ gele­verd voor een mooie groen­strook voor de kathe­draal van Sint-Michel en Sint-Goe­de­le in het cen­trum van Brus­sel.
Met de stad Den Haag heeft boom­kwe­ke­rij M. van den Oever in de afge­lo­pen jaren een goe­de rela­tie opge­bouwd. In de Alke­ma­delaan en langs de tram­baan tus­sen Den Haag en Rijs­wijk zijn een groot aan­tal Tilia cor­da­ta ‘Green­spi­re’ aan­ge­plant. Op dit moment lopen er nog een paar mooie pro­jec­ten voor gro­te recre­a­tie- en pret­par­ken. In 2017 star­ten wij met het leve­ren van bomen voor Dis­ney­land Parijs.’
Op wel­ke plek zou­den jul­lie nog wel eens een M. van den Oever-boom wil­len zien?
‘Van­af 1792 heb­ben wij aan veel ver­schil­len­de soor­ten klan­ten mogen leve­ren. Wij leve­ren aan gemeen­ten, pro­vin­cies, groen­voor­zie­ners archi­tec­ten en par­ti­cu­lie­ren. Wij voe­len ons “leef­we­reld­ver­be­te­raars”! Iede­re plek die met ons groen wordt aan­ge­kleed komt ten goe­de aan de aar­de en dus aan de mens. Groen is zo sfeer ver­ho­gend dat het ons team veel vol­doe­ning geeft, onge­acht op wel­ke loca­tie het geplant wordt. Natuur­lijk is het extra leuk als je voor het Konings­huis een tuin zou mogen aan­leg­gen.’