Aan­tal bomen in Hoorn is met 347 stuks toe­ge­no­men

Het aan­tal gemeen­te­lij­ke bomen in Hoorn is tus­sen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 met 347 toe­ge­no­men. Op 1 mei 2012 bedroeg het aan­tal gemeen­te­lij­ke bomen 41.975; op 1 mei 2011 was dat nog 41.626. Bij de vast­stel­ling van het bomen­be­leids­plan (2010) is afge­spro­ken jaar­lijks in mei een bomen­ba­lans op te stel­len. De bomen­ba­lans […]

Oos­ter­ei­land in Hoorn wordt stoer en groen

Het Oos­ter­ei­land in Hoorn krijgt een groe­ne en stoe­re uit­stra­ling. Dat bleek begin deze week bij de pre­sen­ta­tie van de inrich­ting van de open ruim­te. Het natuur­lij­ke karak­ter moet er komen door het aan­tal bomen met tach­tig exem­pla­ren uit te brei­den. De bomen wor­den voor­al aan zuid­oos­te­lij­ke punt geplant. Hier bevindt zich ook het ver­diept […]

Extra maat­re­ge­len behoud kas­tan­jes in Hoorn

De gemeen­te Hoorn neemt extra maat­re­ge­len om de levens­duur van de oude kas­tan­jes op de Johan Mes­schaert­straat te ver­len­gen. De bomen krij­gen meer ruim­te. De tien par­keer­plaat­sen gren­zend aan de bomen wor­den weg­ge­haald en ver­van­gen door gras. Ver­der wordt de open­ba­re ver­lich­ting ver­der van de bomen ver­plaatst rich­ting de weg. Vol­gens plan­ning voert de gemeen­te […]

Poli­tiek Hoorn rea­geert op stel­ling: Bou­wen in groen?

De stel­ling in het West­fries Week­blad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen gren­zen aan: we ont­ko­men niet aan bou­wen op groen’.  De loka­le poli­tie­ke par­tij­en uit Hoorn rea­ge­ren op deze stel­ling. VVD Hoorn is het oneens met de stel­ling. Vol­gens de par­tij is bou­wen in het groen niet nodig. Tevens laat […]

Gemeen­te­raad Hoorn gaat akkoord met bomen­be­leids­plan

De gemeen­te­raad van Hoorn gaf op dins­dag­avond 15 decem­ber 2009 una­niem groen licht voor het nieu­we Hoorn­se bomen­be­leids­plan. De bescher­ming en ver­zor­ging van Hoorn­se bomen en boom­struc­tu­ren staan hier­bij cen­traal. Onder het mot­to ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomen­be­leids­plan bomen in Hoorn via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daar­bij han­teert de […]

Gemeen­te Hoorn heeft ambi­ti­eus bomen­be­leids­plan

Onder het mot­to ‘Ruimte voor bomen’ legt het col­le­ge van B en W van Hoorn haar nieu­we bomen­be­leids­plan voor aan de raad. Het bomen­be­leids­plan gaat uit van opti­ma­le bescher­ming van Hoorn­se bomen via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te bescher­men en om bestaan­de […]