Berichten

Het aantal gemeentelijke bomen in Hoorn is tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 met 347 toegenomen. Op 1 mei 2012 bedroeg het aantal gemeentelijke bomen 41.975; op 1 mei 2011 was dat nog 41.626.

Bij de vaststelling van het bomenbeleidsplan (2010) is afgesproken jaarlijks in mei een bomenbalans op te stellen. De bomenbalans geeft inzicht in hoeverre het aantal gekapte gemeentebomen in evenwicht is met het aantal geplante bomen. Er is gekozen voor mei omdat het plantseizoen dan ten einde is.

Terugplanten
Tussen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 zijn 616 bomen geplant en 269 bomen gekapt. In de nieuw aangelegde delen van de wijk  Bangert en Oosterpolder is het merendeel van de bomen geplant. In de andere wijken zijn de aantallen vrij constant gebleven. Dit komt omdat de bomenbalans op projectniveau wordt toegepast: als voor een ruimtelijke ingreep bomen moeten wijken, dan wordt geprobeerd om een gelijk aantal bomen binnen dat project terug te planten. Bij onvoldoende ruimte vindt compensatie plaats in de nabije omgeving.

Bron:
Hoorngids.nl

Het Oostereiland in Hoorn krijgt een groene en stoere uitstraling. Dat bleek begin deze week bij de presentatie van de inrichting van de open ruimte. Het natuurlijke karakter moet er komen door het aantal bomen met tachtig exemplaren uit te breiden.

De bomen worden vooral aan zuidoostelijke punt geplant. Hier bevindt zich ook het verdiept aangelegen terrein met tachtig parkeerplaatsen voor bewoners en personeel van de voorzieningen. Het blik is dus vanaf het water niet te zien.

In de gebouwen op het Oostereiland nemen medio van dit jaar het Museum van de Twintigste Eeuw, Filmhuis Hoorn, een ontwerpcentrum met bedrijven en een grand café hun intrek. Verder is er plek voor 27 appartementen.

Ook verschijnt er extra begroeiing in de binnenplaats van de bebouwing en  er komt een terras.

 

Bron:
Noordhollands Dagblad

Afbeelding:
Gemeente Hoorn

De gemeente Hoorn neemt extra maatregelen om de levensduur van de oude kastanjes op de Johan Messchaertstraat te verlengen. De bomen krijgen meer ruimte. De tien parkeerplaatsen grenzend aan de bomen worden weggehaald en vervangen door gras.

Verder wordt de openbare verlichting verder van de bomen verplaatst richting de weg. Volgens planning voert de gemeente deze maatregelen in de zomermaanden uit.  De kosten voor de extra maatregelen zijn 29.000 euro.

Bomen niet laten vervangen
De kastanjebomen in het eerste deel van de Johan Messchaertstraat zijn in slechte conditie. In de jaren negentig heeft de gemeente maatregelen genomen om de omstandigheden voor de bomen te verbeteren.

Deze hebben niet geleid tot een zichtbare verbetering van de conditie van de bomen. Vorig jaar is voorgesteld om de bomen in één keer te laten vervangen door nieuwe kastanjebomen. Daar waren omwonenden op tegen. Toen heeft het college besloten de oude bomen te laten staan en ze zo lang mogelijk in leven te houden. Door de oude kastanjes meer ruimte te geven, hoopt het college de levensduur van deze bomen te kunnen verlengen.

Geen bezwaar
Omwonenden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen het verwijderen van de parkeerplaatsen, als er op een andere plek geparkeerd kan worden.

Bron:
Gemeente Hoorn

De stelling in het Westfries Weekblad van Hoorn luidt als volgt deze week ‘Hoorn loopt tegen grenzen aan: we ontkomen niet aan bouwen op groen’.  De lokale politieke partijen uit Hoorn reageren op deze stelling.

VVD Hoorn is het oneens met de stelling. Volgens de partij is bouwen in het groen niet nodig. Tevens laat de VVD weten dat er voldoende aandacht aan groen moet worden besteed om het kwalitatief op niveau te houden.

Ook de lokale CDA is het oneens met de stelling. De partij geeft aan een groene omgeving nodig te hebben waar de burger kan recreëren en sporten.

Lees hier alle reacties van de politieke partijen »

Bron:
Westfries Weekblad

 

De gemeenteraad van Hoorn gaf op dinsdagavond 15 december 2009 unaniem groen licht voor het nieuwe Hoornse bomenbeleidsplan. De bescherming en verzorging van Hoornse bomen en boomstructuren staan hierbij centraal.

Onder het motto ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomenbeleidsplan bomen in Hoorn via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daarbij hanteert de gemeente Hoorn een minimum bomennorm van 1,3 bomen per woning.
De bomenkaart is de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop staan belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur.

De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water. Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.

Bescherming van bestaande bomen
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Ook gaat de gemeente werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

De fracties van PvdA, GroenLinks, Fractie Tonnaer en de Hoornse Seniorenpartij dienden een motie in over beeldbepalende bomen. In de motie verzoeken de indieners het college om beeldbepalende bomen in kaart te brengen en de raad een voorstel te doen hoe deze categorie bomen kan worden beschermd. De motie werd gesteund door het CDA. De fracties van de VOCHoorn, VVD, Hoorns Belang en D’66 stemden tegen de motie.

Lees ook‘Gemeente Hoorn heeft ambitieus bomenbeleidsplan’ »

Bron:
Gemeente Hoorn

 

 

 

Onder het motto ‘Ruimte voor bomen’ legt het college van B en W van Hoorn haar nieuwe bomenbeleidsplan voor aan de raad. Het bomenbeleidsplan gaat uit van optimale bescherming van Hoornse bomen via het principe ‘niet kappen, tenzij…’, aangevuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te beschermen en om bestaande bomenstructuren te versterken.

De bomenkaart wordt de onderlegger van het Bomenbeleidsplan. Hierop zijn belangrijke bestaande en gewenste boomstructuren vastgelegd. Deze boomstructuren zijn onderverdeeld in hoofdstructuur, secundaire structuur. De hoofdstructuur valt samen met de ontsluiting vanuit de wijken en de stad. De secundaire structuur bestaat uit een aantal lange routes door de wijken langs wegen, fietspaden en water.

Bomennorm 1,3 bomen per woning
Hoorn zet zich in om deze beeldbepalende boomrijen te behouden en te versterken.
Voor extra bescherming van bestaande bomen gaat Hoorn een aantal instrumenten inzetten. Bij bouw- en aanlegwerkzaamheden moet een Bomen Effect Analyse (BEA) gemaakt worden, voordat de werkzaamheden plaats vinden. Hiermee wordt inzichtelijk welke effecten de beoogde maatregelen hebben. Ook moet er gewerkt worden volgens normen van de Lior (Leidraad inrichting openbare ruimte). En de gemeente gaat werken met een bomenbalans, waarop alle bomen worden aangegeven die zijn verdwenen en aangeplant. De gemeente Hoorn hanteert een bomennorm van gemiddeld 1,3 bomen per woning.

Monumentale bomen
Een apart hoofdstuk is gewijd aan de monumentale bomen van Hoorn. De meeste van deze bomen staan in de oude binnenstad. Zij genieten bescherming door de monumentenverordening en worden opgenomen in de bestemmingsplannen.

Het bomenbeleidsplan staat op 24 november op de agenda van de raadscommissie. De raad neemt naar verwachting op 15 december een besluit over het Bomenbeleidsplan.

Lees ook het bericht Hoornse bomen beter beschermd »

Bron:
Gemeente Hoorn