Aan­tal bomen in Hoorn is met 347 stuks toe­ge­no­men

Het aan­tal gemeen­te­lij­ke bomen in Hoorn is tus­sen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 met 347 toe­ge­no­men. Op 1 mei 2012 bedroeg het aan­tal gemeen­te­lij­ke bomen 41.975; op 1 mei 2011 was dat nog 41.626.

Bij de vast­stel­ling van het bomen­be­leids­plan (2010) is afge­spro­ken jaar­lijks in mei een bomen­ba­lans op te stel­len. De bomen­ba­lans geeft inzicht in hoe­ver­re het aan­tal gekap­te gemeen­te­bo­men in even­wicht is met het aan­tal geplan­te bomen. Er is geko­zen voor mei omdat het plant­sei­zoen dan ten ein­de is.

Terug­plan­ten
Tus­sen 1 mei 2011 en 1 mei 2012 zijn 616 bomen geplant en 269 bomen gekapt. In de nieuw aan­ge­leg­de delen van de wijk  Ban­gert en Oos­ter­pol­der is het meren­deel van de bomen geplant. In de ande­re wij­ken zijn de aan­tal­len vrij con­stant geble­ven. Dit komt omdat de bomen­ba­lans op pro­ject­ni­veau wordt toe­ge­past: als voor een ruim­te­lij­ke ingreep bomen moe­ten wij­ken, dan wordt gepro­beerd om een gelijk aan­tal bomen bin­nen dat pro­ject terug te plan­ten. Bij onvol­doen­de ruim­te vindt com­pen­sa­tie plaats in de nabije omge­ving.

Bron:
Hoorngids.nl