Gemeen­te­raad Hoorn gaat akkoord met bomen­be­leids­plan

De gemeen­te­raad van Hoorn gaf op dins­dag­avond 15 decem­ber 2009 una­niem groen licht voor het nieu­we Hoorn­se bomen­be­leids­plan. De bescher­ming en ver­zor­ging van Hoorn­se bomen en boom­struc­tu­ren staan hier­bij cen­traal.

Onder het mot­to ‘ruimte voor bomen’ beschermt het bomen­be­leids­plan bomen in Hoorn via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Daar­bij han­teert de gemeen­te Hoorn een mini­mum bomen­norm van 1,3 bomen per woning.
De bomen­kaart is de onder­leg­ger van het Bomen­be­leids­plan. Hier­op staan belang­rij­ke bestaan­de en gewens­te boom­struc­tu­ren. Deze boom­struc­tu­ren zijn onder­ver­deeld in hoofd­struc­tuur, secun­dai­re struc­tuur.

De hoofd­struc­tuur valt samen met de ont­slui­ting van­uit de wij­ken en de stad. De secun­dai­re struc­tuur bestaat uit een aan­tal lan­ge rou­tes door de wij­ken langs wegen, fiets­pa­den en water. Hoorn zet zich in om deze beeld­be­pa­len­de boom­rij­en te behou­den en te ver­ster­ken.

Bescher­ming van bestaan­de bomen
Voor extra bescher­ming van bestaan­de bomen gaat Hoorn een aan­tal instru­men­ten inzet­ten. Bij bouw- en aan­leg­werk­zaam­he­den moet een Bomen Effect Ana­ly­se (BEA) gemaakt wor­den, voor­dat de werk­zaam­he­den plaats vin­den. Ook gaat de gemeen­te wer­ken met een bomen­ba­lans, waar­op alle bomen wor­den aan­ge­ge­ven die zijn ver­dwe­nen en aan­ge­plant. Een apart hoofd­stuk is gewijd aan de monu­men­ta­le bomen van Hoorn. De mees­te van deze bomen staan in de oude bin­nen­stad. Zij genie­ten bescher­ming door de monu­men­ten­ver­or­de­ning en wor­den opge­no­men in de bestem­mings­plan­nen.

De frac­ties van PvdA, Groen­Links, Frac­tie Ton­naer en de Hoorn­se Seni­o­ren­par­tij dien­den een motie in over beeld­be­pa­len­de bomen. In de motie ver­zoe­ken de indie­ners het col­le­ge om beeld­be­pa­len­de bomen in kaart te bren­gen en de raad een voor­stel te doen hoe deze cate­go­rie bomen kan wor­den beschermd. De motie werd gesteund door het CDA. De frac­ties van de VOCHoorn, VVD, Hoorns Belang en D’66 stem­den tegen de motie.

Lees ook‘Gemeente Hoorn heeft ambi­ti­eus bomen­be­leids­plan’ »

Bron:
Gemeen­te Hoorn