Gemeen­te Hoorn heeft ambi­ti­eus bomen­be­leids­plan

Onder het mot­to ‘Ruimte voor bomen’ legt het col­le­ge van B en W van Hoorn haar nieu­we bomen­be­leids­plan voor aan de raad. Het bomen­be­leids­plan gaat uit van opti­ma­le bescher­ming van Hoorn­se bomen via het prin­ci­pe ‘niet kap­pen, tenzij…’, aan­ge­vuld met ‘herplanten, tenzij…’. Het doel van het plan is om bomen te bescher­men en om bestaan­de bomenstruc­tu­ren te ver­ster­ken.

De bomen­kaart wordt de onder­leg­ger van het Bomen­be­leids­plan. Hier­op zijn belang­rij­ke bestaan­de en gewens­te boom­struc­tu­ren vast­ge­legd. Deze boom­struc­tu­ren zijn onder­ver­deeld in hoofd­struc­tuur, secun­dai­re struc­tuur. De hoofd­struc­tuur valt samen met de ont­slui­ting van­uit de wij­ken en de stad. De secun­dai­re struc­tuur bestaat uit een aan­tal lan­ge rou­tes door de wij­ken langs wegen, fiets­pa­den en water.

Bomen­norm 1,3 bomen per woning
Hoorn zet zich in om deze beeld­be­pa­len­de boom­rij­en te behou­den en te ver­ster­ken.
Voor extra bescher­ming van bestaan­de bomen gaat Hoorn een aan­tal instru­men­ten inzet­ten. Bij bouw- en aan­leg­werk­zaam­he­den moet een Bomen Effect Ana­ly­se (BEA) gemaakt wor­den, voor­dat de werk­zaam­he­den plaats vin­den. Hier­mee wordt inzich­te­lijk wel­ke effec­ten de beoog­de maat­re­ge­len heb­ben. Ook moet er gewerkt wor­den vol­gens nor­men van de Lior (Lei­draad inrich­ting open­ba­re ruim­te). En de gemeen­te gaat wer­ken met een bomen­ba­lans, waar­op alle bomen wor­den aan­ge­ge­ven die zijn ver­dwe­nen en aan­ge­plant. De gemeen­te Hoorn han­teert een bomen­norm van gemid­deld 1,3 bomen per woning.

Monu­men­ta­le bomen
Een apart hoofd­stuk is gewijd aan de monu­men­ta­le bomen van Hoorn. De mees­te van deze bomen staan in de oude bin­nen­stad. Zij genie­ten bescher­ming door de monu­men­ten­ver­or­de­ning en wor­den opge­no­men in de bestem­mings­plan­nen.

Het bomen­be­leids­plan staat op 24 novem­ber op de agen­da van de raads­com­mis­sie. De raad neemt naar ver­wach­ting op 15 decem­ber een besluit over het Bomen­be­leids­plan.

Lees ook het bericht Hoorn­se bomen beter beschermd »

Bron:
Gemeen­te Hoorn