Oos­ter­ei­land in Hoorn wordt stoer en groen

Het Oos­ter­ei­land in Hoorn krijgt een groe­ne en stoe­re uit­stra­ling. Dat bleek begin deze week bij de pre­sen­ta­tie van de inrich­ting van de open ruim­te. Het natuur­lij­ke karak­ter moet er komen door het aan­tal bomen met tach­tig exem­pla­ren uit te brei­den.

De bomen wor­den voor­al aan zuid­oos­te­lij­ke punt geplant. Hier bevindt zich ook het ver­diept aan­ge­le­gen ter­rein met tach­tig par­keer­plaat­sen voor bewo­ners en per­so­neel van de voor­zie­nin­gen. Het blik is dus van­af het water niet te zien.

In de gebou­wen op het Oos­ter­ei­land nemen medio van dit jaar het Muse­um van de Twin­tig­ste Eeuw, Film­huis Hoorn, een ont­werp­cen­trum met bedrij­ven en een grand café hun intrek. Ver­der is er plek voor 27 appar­te­men­ten.

Ook ver­schijnt er extra begroei­ing in de bin­nen­plaats van de bebou­wing en  er komt een ter­ras.

 

Bron:
Noord­hol­lands Dag­blad

Afbeel­ding:
Gemeen­te Hoorn