Extra maat­re­ge­len behoud kas­tan­jes in Hoorn

De gemeen­te Hoorn neemt extra maat­re­ge­len om de levens­duur van de oude kas­tan­jes op de Johan Mes­schaert­straat te ver­len­gen. De bomen krij­gen meer ruim­te. De tien par­keer­plaat­sen gren­zend aan de bomen wor­den weg­ge­haald en ver­van­gen door gras.

Ver­der wordt de open­ba­re ver­lich­ting ver­der van de bomen ver­plaatst rich­ting de weg. Vol­gens plan­ning voert de gemeen­te deze maat­re­ge­len in de zomer­maan­den uit.  De kos­ten voor de extra maat­re­ge­len zijn 29.000 euro.

Bomen niet laten ver­van­gen
De kas­tan­je­bo­men in het eer­ste deel van de Johan Mes­schaert­straat zijn in slech­te con­di­tie. In de jaren negen­tig heeft de gemeen­te maat­re­ge­len geno­men om de omstan­dig­he­den voor de bomen te ver­be­te­ren.

Deze heb­ben niet geleid tot een zicht­ba­re ver­be­te­ring van de con­di­tie van de bomen. Vorig jaar is voor­ge­steld om de bomen in één keer te laten ver­van­gen door nieu­we kas­tan­je­bo­men. Daar waren omwo­nen­den op tegen. Toen heeft het col­le­ge beslo­ten de oude bomen te laten staan en ze zo lang moge­lijk in leven te hou­den. Door de oude kas­tan­jes meer ruim­te te geven, hoopt het col­le­ge de levens­duur van deze bomen te kun­nen ver­len­gen.

Geen bezwaar
Omwo­nen­den heb­ben aan­ge­ge­ven geen bezwaar te heb­ben tegen het ver­wij­de­ren van de par­keer­plaat­sen, als er op een ande­re plek gepar­keerd kan wor­den.

Bron:
Gemeen­te Hoorn