Pro­vin­cie Zuid Hol­land maakt werk van natuur

“Dit bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek bewijst dat het zaak is om werk te maken van het beha­len van de natuurdoelen.” Gede­pu­teer­de Han Weber rea­geert hier­mee op het bio­di­ver­si­teits­on­der­zoek dat is opge­steld door Alter­ra in opdracht van de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land. “Ik wil af van de papie­ren ambi­ties ten aan­zien van nieu­we natuur van de oor­spron­ke­lij­ke Eco­lo­gi­sche Hoofd­struc­tuur (EHS). Ik […]

Zuid-Hol­land trekt 36 mil­joen extra uit voor groen­pro­jec­ten

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land wil in 2013 zo’n 36 mil­joen euro uit eigen mid­de­len inves­te­ren in groen­pro­jec­ten. Dat stelt Gede­pu­teer­de Sta­ten voor in het Uit­voe­rings­pro­gram­ma Groen. Zo zet de pro­vin­cie vol­gend jaar 12,4 mil­joen euro apart om samen met ande­ren groen­pro­jec­ten te ont­wik­ke­len. Ver­der gaat er 17,6 mil­joen eigen geld naar groen en recre­a­tie rond de […]

Neder­land­se Tuin­bouw­raad bezoekt Hol­land Cen­tral

De selec­tie­com­mis­sie van de Neder­land­se Tuin­bouw­raad heeft op woens­dag 29 augus­tus een bezoek gebracht aan het gebied tus­sen Zoe­ter­meer, Lan­sin­ger­land en Bos­koop. Hol­land Cen­tral, een con­sor­ti­um van over­he­den en bedrij­ven in dit gebied, heeft zich vol over­tui­ging kan­di­daat gesteld om de Flo­ri­a­de in 2022 te orga­ni­se­ren. De leden van de selec­tie­com­mis­sie, alle alge­meen en dage­lijk­se […]

Zuid-Hol­land trekt € 3,3 mil­joen uit voor Flo­ri­a­de

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land stelt € 3,3 mil­joen beschik­baar om de komst van de Flo­ri­a­de in 2022 naar het gebied rond Zoe­ter­meer en Lan­sin­ger­land moge­lijk te maken. De € 3,3 mil­joen moet met de bedra­gen van acht Zuid-Hol­­land­­se gemeen­ten (Alp­hen aan den Rijn, Bode­­gra­­ven-Reeuwijk, Bos­koop, Lan­sin­ger­land, Pijn­ac­­ker-Noot­­­dorp, Rijn­wou­de, Wand­dinx­veen en Zoe­ter­meer) een start­ka­pi­taal ople­ve­ren van € […]

Pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seert mas­ter­class groe­ne bedrij­ven­ter­rei­nen

Bedrij­ven­ter­rei­nen zijn nodig om onder­ne­mers de ruim­te te geven om te kun­nen onder­ne­men, en daar­mee een bij­dra­ge te leve­ren aan een flo­re­ren­de eco­no­mie. Kan ‘groen’ een ver­ster­king zijn? Dat is de vraag die in de mas­ter­class Groen op Bedrij­ven­ter­rei­nen aan de orde komt. In de nieu­we Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie van Zuid-Hol­­land zul­len kwa­li­teits­kaar­ten wor­den opge­no­men. Alge­meen […]

Zuid-Hol­land zet zich actief in voor groe­ne Oost­vliet­pol­der

Tij­dens het debat over de her­zie­ning van de Pro­vin­ci­a­le Struc­tuur­vi­sie heeft Gede­pu­teer­de Sta­ten (GS) aan de PvdA Zuid-Hol­­land toe­ge­zegd om zo snel moge­lijk met de regio Hol­land Rijn­land om de tafel te gaan zit­ten om draag­vlak te vin­den voor een groe­ne Oost­vliet­pol­der. Ook beloof­de GS om de besluit­vor­ming dit jaar  tot een afron­ding te bren­gen. […]

Zuid-Hol­land inves­teert € 100 mil­joen extra in recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den

Het kabi­net wil fors bezui­ni­gen op aan­koop, inrich­ting en beheer van natuur- en recre­a­tie­ge­bie­den. Juist in Zuid-Hol­­land is er een tekort aan recre­a­tie­ve groen­ge­bie­den, die essen­ti­eel zijn voor een pret­ti­ge leef­om­ge­ving en een aan­trek­ke­lijk ves­ti­gings­kli­maat voor bedrij­ven. Het col­le­ge inves­teert daar­om de komen­de jaren 100 mil­joen euro extra in recre­a­tief groen in de ste­de­lij­ke omge­ving. […]

Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­­land. Zuid-Hol­­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer […]