Natuur­or­ga­ni­sa­ties Zuid-Hol­land: pro­vin­cie doet te wei­nig aan tekort aan groen

De pro­vin­cie Zuid-Hol­land doet te wei­nig om het tekort aan groen op te los­sen. Dat stel­len Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­lands Land­schap in een reac­tie op de visie van het pro­vin­cie­be­stuur op de ruim­te­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen in Zuid-Hol­land.

Zuid-Hol­land is een pro­vin­cie met een dui­de­lijk recre­a­tief groen­te­kort. Het oplos­sen van dit tekort is vol­gens Natuur­mo­nu­men­ten, Staats­bos­be­heer en het Zuid-Hol­lands Land­schap van groot belang om de leef­baar­heid in dit ver­ste­de­lijk­te gebied te ver­gro­ten. De oplos­sing van het bestaan­de groen­te­kort wordt in de hui­di­ge Ont­werp Struc­tuur­vi­sie en de Ont­werp Ver­or­de­ning Ruim­te van de pro­vin­cie Zuid-Hol­land niet voort­va­rend genoeg aan­ge­pakt.

Con­cre­te maat­re­ge­len ont­bre­ken
In de pro­vin­ci­a­le plan­nen staan goe­de, nieu­we ambi­ties voor het bescher­men en ver­ster­ken van natuur en land­schap. Helaas ont­bre­ken con­cre­te maat­re­ge­len om die ambi­ties waar te maken. De finan­cie­ring en de juri­di­sche bescher­ming zijn nog niet gere­geld. De pro­vin­cie zet de instru­men­ten uit de nieu­we Wet Ruim­te­lij­ke Orde­ning soms wel in, bij­voor­beeld voor de natuur in Spui­mon­ding West. Maar veel kan­sen blij­ven lig­gen. Dit tot teleur­stel­ling van de orga­ni­sa­ties. De kans dat de ver­rom­me­ling van het land­schap zich onver­min­derd voort­zet, is daar­door groot.

Lees het vol­le­di­ge bericht op Natuur­mo­nu­men­ten »

Bron:
Natuur­mo­nu­men­ten