Mee­pra­ten over groen in de stad in Culem­borg

Alle inwo­ners van Culem­borg krij­gen de komen­de tijd de kans om mee te pra­ten over het beheer en onder­houd van het open­baar groen in de stad. Dat maak­ten wet­hou­der Reus en Robert Arends en Frank Stroe­ken van Ter­ra Incog­ni­ta afge­lo­pen don­der­dag dui­de­lijk tij­dens een voor­be­spre­king van de gemeen­te­raad. Het eer­ste groen­struc­tuur­plan van Culem­borg werd in […]

Meer bloe­men in ber­men Til­burg

In de ber­men langs een aan­tal wegen in Til­burg wor­den bloe­men gezaaid die inte­res­sant zijn voor bij­en en ande­re insec­ten. Langs het fiets­pad het Bels Lijn­tje is een bij­en­lint aan­ge­legd in 2015. Ter hoog­te van de wijk de Blaak bloei­en nu onder meer tul­pen en cro­cus­sen. Voor de nieu­we aan­plant heeft de gemeen­te sub­si­die ont­van­gen […]

D66 Hen­ge­lo lan­ceert meld­punt voor groe­ne idee­ën

 De gemeen­te Hen­ge­lo levert nog te wei­nig inspan­nin­gen om de doel­stel­lin­gen op het gebied van duur­zaam­heid te halen. Dat is althans de mening van de frac­tie van D66 in de gemeen­te­raad. Daar­om heeft D66 zelf het ini­ti­a­tief geno­men voor een nieu­we web­si­te: www.groenerhengelo.nl. Via die web­si­te kun­nen inwo­ners van Hen­ge­lo sug­ges­ties doen ten behoe­ve van […]

Til­burg gaat het spoor in de Voe­ren­daal­straat ver­groe­nen

De gemeen­te brengt meer vari­a­tie aan in de groen­strook langs het spoor bij de Voe­ren­daal­straat. De werk­zaam­he­den star­ten 11 april en duren een week. Het gebied krijgt bos­plant­soen, meer­stam­mi­ge hees­ters en in het ‘rui­ge’ gazon komt een wan­del­pad. Het groen zorgt voor meer afwis­se­ling en een fraai­er straat­beeld. Ver­schil­len­de soor­ten bomen en strui­ken ver­gro­ten ook […]

Meer geld voor de ‘bui­ten­tuin van Den Haag’

In totaal zes­tien gemeen­ten – waar­on­der Den Haag – maat­schap­pe­lij­ke orga­ni­sa­ties en markt­par­tij­en inves­te­ren de komen­de vier jaar geza­men­lijk met de pro­vin­cie Zuid-Hol­­land in het groe­ne gebied tus­sen Den Haag, Lei­den en Zoe­ter­meer. Om deze samen­wer­king kracht bij te zet­ten onder­te­ke­nen de deel­ne­mers aan de zoge­noem­de Land­schaps­ta­fel Duin Horst & Wei­de woens­dag een samen­wer­kings­over­een­komst. Naast […]

Groen in Delft blijft aan­dacht vra­gen

Er is de laat­ste jaren ruim 1 mil­joen bezui­nigd op groen (17% van het bud­get). De nota Groen van een paar jaar gele­den heeft als doel het in stand hou­den en zo moge­lijk ver­be­te­ren van het groen in de stad en dat is las­tig met 17% min­der bud­get. Dat kan ieder­een zien in de stad. Reden […]