Berichten

Alle inwoners van Culemborg krijgen de komende tijd de kans om mee te praten over het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de stad. Dat maakten wethouder Reus en Robert Arends en Frank Stroeken van Terra Incognita afgelopen donderdag duidelijk tijdens een voorbespreking van de gemeenteraad.
Het eerste groenstructuurplan van Culemborg werd in 2006 vastgesteld voor tien jaar. Omdat dit plan eind dit jaar afloopt, heeft het college in december 2015 opdracht gegeven voor het opstellen van een nieuw groenbeleid.
Het bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur Terra Incognita is reeds gestart met het verzamelen van informatie door middel van werkateliers. Tijdens deze themabijeenkomsten delen ambtenaren, belangengroepen en organisaties uit Culemborg hun kennis, inzicht en ideeën over groen binnen de bebouwde kom.
In het nieuwe groenstructuurplan komt ruimte voor burgerparticipatie. De deelname van burgers bij het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de stad start al bij de vormgeving van de plannen. Na afronding van de werkateliers gaat het college de wijken in om de kennis, inzichten en ideeën van haar inwoners in te winnen. Volgens planning vindt dit medio mei 2016 plaats.
Tijdens de voorbespreking hebben de aanwezige (steun)fractieleden hun ideeën over een groenstructuurplan gegeven. Op de vraag wat er niet in het groenstructuurplan mag ontbreken, kwam onder meer speelgroen binnen ruigere terreintjes naar voren. Waarbij gedacht wordt aan speeltoestellen in een natuurlijke omgeving, zonder keurig aangeharkte perkjes.
Andere zaken die naar voren gekomen zijn, gaan onder andere over het vergroenen van de binnenstad, de bijdragen van groen aan de gezondheid van Culemborg en de financiering van het groenbeleid.
Net als het college zien ook de raadsleden bij het beheer en onderhoud van het groen nadrukkelijk een rol voor de buurtbewoners weggelegd. De burgerparticipatie blijft wat hen betreft niet bij het maken van de plannen, maar de wens is om het door te trekken naar het uitvoeren ervan.
Bron: culemborgsecourant.nl

In de bermen langs een aantal wegen in Tilburg worden bloemen gezaaid die interessant zijn voor bijen en andere insecten.
Langs het fietspad het Bels Lijntje is een bijenlint aangelegd in 2015. Ter hoogte van de wijk de Blaak bloeien nu onder meer tulpen en crocussen. Voor de nieuwe aanplant heeft de gemeente subsidie ontvangen van de provincie Noord-Brabant.
Food4Bees
De gemeente kijkt samen met de stichting Food4Bees op welke plekken bloemen kunnen worden gezaaid en welke bloemen het meest geschikt zijn. Het is de bedoeling om bermen waar nu alleen gras groeit om te vormen tot bloemrijke perken. Dit is niet alleen beter voor de bijen en insecten maar het ziet er ook beter uit, onder andere voor wandelaars en fietsers.
Ecologisch beheer
De gemeente start met een proef om het groen langs de hoofdwegen in de wijken het Zand en Wandelbos op een ecologische manier te beheren. Bij ecologisch beheer krijgt flora en fauna de kans zich door middel van natuurlijke processen te ontwikkelen.
Green Deal
Energiebedrijf TenneT gaat in 2017 een hoogspanningskabel aanleggen onder het Bels Lijntje. Hierna zorgt het bedrijf dat er kruiden worden gezaaid in het groen langs het fietspad. Verder gaat de gemeente met ProRail kijken hoe de spoorbermen in Tilburg anders ingericht en beheerd kunnen worden. Langs het spoor moet meer groen komen. De laatste maatregelen zijn in het kader van de Green Deals. Dit zijn afspraken tussen het Rijk en bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Een Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren. Bijvoorbeeld voor energie, klimaat, water en mobiliteit.
Bron: tilburg.nl

 De gemeente Hengelo levert nog te weinig inspanningen om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te halen. Dat is althans de mening van de fractie van D66 in de gemeenteraad.
Daarom heeft D66 zelf het initiatief genomen voor een nieuwe website: www.groenerhengelo.nl. Via die website kunnen inwoners van Hengelo suggesties doen ten behoeve van een duurzamer Hengelo.
Vervolg
Samen met fractievertegenwoordiger Rik Oude Munnink en bestuurslid Peter Waldt zal raadslid Marc ten Barge de ingezonden suggesties en ideeën bekijken en proberen er zoveel mogelijk een vervolg aan te geven. Elk kwartaal zal het beste idee extra in de schijnwerpers worden gezet.
Volgens D66 heeft de gemeente een voorbeeldfunctie, maar staat het thema duurzaamheid in Hengelo op dit moment onder druk. De huidige focus ligt vooral op Warmtenet en Afvalloos Hengelo. Belangrijke projecten, vindt ook D66. „Maar daarmee zijn we er nog niet. We geven nog onvoldoende invulling aan de klimaatdoelstellingen.”
Onzinnig
D66 wil af van ‘onzinnige en verouderde regels die duurzame ontwikkelingen en burgerinitiatieven in de weg staan’.
Bron: Tubantia.nl

De gemeente brengt meer variatie aan in de groenstrook langs het spoor bij de Voerendaalstraat. De werkzaamheden starten 11 april en duren een week.
Het gebied krijgt bosplantsoen, meerstammige heesters en in het ‘ruige’ gazon komt een wandelpad. Het groen zorgt voor meer afwisseling en een fraaier straatbeeld. Verschillende soorten bomen en struiken vergroten ook de biodiversiteit.
Kansrijk
De spoorlijn door Tilburg is een ‘kansrijke verbindingszone’ voor stedelijke natuur. De maatregelen in de Voerendaalstraat zijn onderdeel van de aanpassingen voor deze verbinding. Het bosplantsoen trekt waarschijnlijk vogels en insecten aan. De heesters hebben ook sierwaarde. In de straat staan nu al kruiden en verschillende soorten bomen.
Bron: tilburg.nl

In totaal zestien gemeenten – waaronder Den Haag – maatschappelijke organisaties en marktpartijen investeren de komende vier jaar gezamenlijk met de provincie Zuid-Holland in het groene gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer.
Om deze samenwerking kracht bij te zetten ondertekenen de deelnemers aan de zogenoemde Landschapstafel Duin Horst & Weide woensdag een samenwerkingsovereenkomst. Naast de gemeente Den Haag doen onder meer Leidschendam-Voorburg, Wassenaar, Zoetermeer, Staatsbosbeheer, Dunea en de ANWB mee aan het project.
Met de investeringen wordt onder meer de toegankelijkheid van het gebied vanuit de Koekamp in Den Haag verbeterd, wordt de beleving van het duingebied Meijendel Zuid versterkt, worden natuurgebieden verbeterd en worden wandel-, fiets en vaarroutes gerealiseerd. De samenwerkingspartners hopen zo onze regio nog aantrekkelijker te maken als woon-, leef- en werkgebied.
Bron: denhaagfm.nl, afbeelding: denhaag.nl

Er is de laatste jaren ruim 1 miljoen bezuinigd op groen (17% van het budget). De nota Groen van een paar jaar geleden heeft als doel het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van het groen in de stad en dat is lastig met 17% minder budget. Dat kan iedereen zien in de stad. Reden voor GroenLinks om het beheerplan Groen ter bespreking te vragen in de gemeenteraad. Groen in de stad is belangrijk. Groen maakt de stad leefbaar en maakt mensen gelukkig en gezond. Groen trekt vogels en vlinders aan. En groen draagt bij aan het ‘waterbergende vermogen’. De stad wordt steeds meer bebouwd, bestraat en betegeld. Het water kan niet makkelijk wegzakken en dat kan problemen geven.
Zelfbeheer stimuleren
Minder geld is een gegeven. Dat we daarom meer inzetten op zelf- en medebeheer vindt GroenLinks logisch en aanvaardbaar. Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat al vele tientallen beheerovereenkomsten zijn afgesloten met bewoners of organisaties die een stukje openbaar groen (gedeeltelijk) onderhouden. Bijvoorbeeld met de Bedrijven Kring Schieoevers die het beheer van het groen in hun gebied hebben overgenomen van de gemeente. Dat is een mooie ontwikkeling. Maar het kan nog beter.
GroenLinks heeft er bij het college op aangedrongen om bewoners en bedrijven nóg meer te betrekken bij het beheer van het groen in hun buurt. Veel bewoners, maar ook scholen en bedrijven willen dat. Ze willen een moestuin beginnen, boomspiegels beplanten, groene daken aanleggen of openbaar groen beheren, maar weten niet hoe ze dat aan moeten pakken. De wethouder heeft toegezegd dat de gemeente hier veel meer energie in gaat steken.
Bomen
Bomen zijn belangrijk. Ze maken steden groener. En schoner want ze filteren de viezigheid uit de lucht. GroenLinks heeft in de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het feit dat het aantal bomen in de computer van de gemeente niet overeen komt met het werkelijke aantal bomen. Er ontbreken 1300 bomen. De wethouder heeft uitgelegd hoe dat zit. Er zijn bomen geveld die nog niet zijn herplant (bijv. in de Spoorzone en bij het nieuwe ziekenhuis) of er zijn bomen geveld waarvan herplant om een andere reden is uit- of afgesteld.
De wethouder was stellig: de herplantplicht wordt in Delft nageleefd. Dat is heel belangrijk voor GroenLinks. We zullen hem daar ook aan houden! Het voorstel van OD en CDA voor een openbare databank bomen en groen vindt GroenLinks erg interessant. Onze wethouder vindt dat ook en kondigde een nota aan over open data, waarin een openbaar bomenregister de pilot zal zijn.
Gemiste kans
Maar dat er nog werk aan de winkel is, bleek vorige week toen het plan voor de invulling van de locatie van de oude bieb aan de Kruisstraat werd gepresenteerd. Hier komt een supermarkt in een lelijke, platte, grijze doos. Terwijl op deze plek een innovatief, klimaat adaptief gebouw met een groen dak en groene gevels veel beter is. Een gemiste kans in onze mooie binnenstad.